2775/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2775/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 8 năm 2013 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003-2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 2234/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Phê duyệt Đề án và Tổ chức “Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003-2013”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức “Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003-2013” với các thành viên có tên sau đây:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Vương Duy Biên-Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Trưởng ban;

2. Ông Vi Kiến Thành- Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Trần Khánh Chương-Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam-Phó Trưởng ban.

Ban Tổ chức:

1. Ông Vi Kiến Thành- Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Trưởng ban;

2. Ông Trần Khánh Chương-Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam-Phó Trưởng ban;

3. Bà Phan Gia Hương- Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam-Ủy viên;

4. Ông Lê Hải Anh-Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Ủy viên;

5. Bà Lưu Huyền Ngọc-Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Ủy viên;
6. Ông Tô Văn Động-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội-Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Thành Rum-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh-Ủy viên;

8. Ông Ngô Quang Vinh-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng-Ủy viên;

9. Ông Dương Văn Quynh-Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Ủy viên;

10.Ông Phan Văn Tiến-Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam-Ủy viên;

11. Bà Mã Thanh Cao-Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh-Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Đức Tuấn- Giám đốc cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng-Ủy viên;

13. Ông Hoàng Minh Đức-Phó trưởng phòng Mỹ thuật Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Ủy viên;

14. Ông Phùng Quang Luyến-Chánh Văn phòng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Ủy viên;

15. Bà Nguyễn Thị Loan-Kế toán trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Ủy viên;

Điều 2. lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức “Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003-2013” có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức các hoạt động của Triển lãm bao gồm các công việc chính sau:
- Tổ chức tuyên truyền, vận động sáng tác tác phẩm tham dự Triển lãm;

- Xây dựng thể lệ, quy chế, tiêu chí duyệt chọn, chấm giải cho các tác phẩm tham dự triển lãm;

- Thu nhận, vận chuyển, tổ chức duyệt chọn và chấm giải thưởng;

- Tổ chức trưng bày và tuyên truyền cho triển lãm;

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức nằm trong tổng kinh phí tổ chức “Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003-2013”;

- Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Triển lãm 10 năm Điêu khắc toàn quốc lần thứ năm 2003-2013 tự giải thể sau khi Triển lãm kết thúc.

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 2610/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các thành viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, MTNATL

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác