2776/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chuẩn bị đón nhận bằng ghi danh lần 2 và thực hiện khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thể giới UNESCO về công tác quản lý, bảo vệ Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
 
Ngày 03/7/2015, tại Kỳ họp lần thứ 39 ở Bonn, Cộng hòa Liên bang Đức, Ủy ban Di sản Thế giới đã chính thức công nhận Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là Di sản Thiên nhiên Thế giới lần thứ 2 với các tiêu chí mở rộng và bổ sung về địa chất - địa mạo và đa dạng sinh học. Đây là vinh dự to lớn của Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng, đồng thời khẳng định những nỗ lực vượt bậc của Việt Nam trong việc bảo vệ, gìn giữ các di sản văn hóa và thiêng nhiên của đất nước.
Đê góp phân tuyên truyên, quảng bá và bảo vệ Giá trị Nôi bật Toàn của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình một số nội dung sau:
1. Tại Quyết định số 39 COM 8B.6, Ủy ban Di sản Thế giới đã nêu rõ:
Yêu cầu Quốc gia thành viên hoàn thiện đánh giả tác động môi trường theo tiêu chuẩn hướng dẫn của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) trước khi đưa ra quyết định tiến hành các dự án phát triến du lịch (trong đó có đề xuất xây dựng hệ thống cáp treo tiếp cận hang Sơn Đoòng), để đảm bảo rằng các đề xuất đó sẽ bị hạn chế nếu có nguy cơ ảnh hưởng đến Giá trị Nổi bật Toàn cầu của di sản.
- Yêu cầu Quốc gia thành viên điều chỉnh kế hoạch phát triến du lịch bền vững, trong đó gắn với nội dung mở rộng phạm vi di sản, đảm bảo cách tiếp cận thống nhất và vì môi trường của các hoạt động du lịch, trong đó đảm bảo khách du lịch tôn trọng các Giá trị Nối bật Toàn cầu của di sản.
- Đồng thời yêu cầu Quốc gia thành viên nộp về Trung tâm Di sản Thế giới, trước ngày 01/02/2016, bảo cáo về tình trạng bảo tồn di sản, trong đó có các số liệu cập nhật về tình trạng dân cư, số các loài động vật, việc xây dựng hệ thống cáp treo tiếp cận hang Sơn Đoòng và việc cung cấp nguồn tài chính ổn định cho hoạt động của khu di sản mở rộng, trình Ủy ban Di sản Thế giới xem xét tại Kỳ họp lần thứ 40 vào năm 2016”.
Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh triển khai thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Di sản Thế giới tại Quyết định số 39 COM 8B.6 nói trên, chuẩn bị báo cáo về tình trạng bảo tồn di sản để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới trước ngày 01/02/2016 theo quy định.
2. Về việc tổ chức “Lễ đón bằng của UNESCO ghi danh Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là Di sản Thiên nhiên Thế giới” (lần thứ hai):
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tể của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ đón bằng đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Bình;
- BQL VQG Phong Nha-Kẻ Bàng;
- Cục Hợp tác quốc tế;
-Lưu: VP, DSVH,NVC.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác