2776/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề cương, dự toán chi tiết đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp thẩm định và phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2009- 2010;

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Chương trình Kích cầu du lịch 2010 việt Nam - Điểm đến của Bạn";

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 của Chương trình hành động quốc gia về du lịch.

Căn cứ Công văn số 1864/BVHTTD-KHTC ngày 02/6/2010 về danh mục phân cấp thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán chi tiết các đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia du lịch năm 2010;

Xét đề nghị của Tổng cục Du lịch tại Công văn số 568/TCDL-TC ngày 20 tháng 7 năm 2010 đề nghị phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đề án Tuyên truyền Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 "Việt Nam - Điểm đến của Bạn":

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề cương và Dự toán chi tiết đề án Tuyên truyền chương trình kích cầu du lịch năm 2010 "Việt Nam - Điểm đến của Bạn" thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2010 theo phụ lục đính kèm.

Tổng dự toán được phê duyệl là 3.437.500.000 đồng (ba tỷ, bốn trăm ba mươi bẩy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn), trong đó:

- Từ nguồn kinh phí Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2010 là 3.300.000.000 đồng (ba tỷ, ba trăm năm triệu đồng chẵn)

Từ nguồn xã hội hóa do Tổng cực Du lịch huy động là 137.500.000 đồng (một trăm ba mươi bẩy triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn)

Điều 2. Căn cứ đề cương, dự toán chi tiết đã được phê duyệt, Tổng cục Du lịch tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này là./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, B.10.

 

ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH NĂM 2010 " VIỆT NAM -ĐIỂM ĐẾN CỦA BẠN''

(Theo Quyết định Số 2776/QĐ-BVHTTDL, ngày 10 tháng 08 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: Tổng cục Du lịch

- Địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hà Nội.

- Điện thoại: 0439423760-161. Fax: 04394115

- Email: truongthuhuongtcdl@gmail.com

2. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:

- Sở Công thương Hà Nội;

- Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng;

- Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh.

3. CĂN CỨ XÂY DỰNG:

Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Chương trình Kích cầu du lịch 2010 việt Nam - Điểm đến của Bạn";

- Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 5 năm 2010 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 cho Tổng cục Du lịch thuộc Chương trình Hành động Quốc gia, trong đó tổng kinh phí cho tuyên truyền Chương trình Kích cầu du lịch năm 2010 "Việt Nam - Điểm đến của bạn" là 3,3 tỷ đồng,

Căn cứ Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 5 năm 2010 Ban hành quy định phân cấp thẩm định và phê duyệt các đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 2009- 2010;

4. MỤC ĐÍCH                  

Triển khai Chương trình kích cầu Du lịch Việt Nam 2010 mang tên "Việt Nam - Điểm đến của bạn" nhằm tiếp nối và phát huy kết quả Chương trình ''Ấn tượng Việt Nam'' 2009, tăng nhanh lượng khách quốc tế đến Việt Nam, đẩy mạnh hơn phát triển du lịch nội địa, đưa Du lịch Việt Nam trở thành một ngành kinh tế mạnh.

5. NỘI DUNG:

5.1. Tổ chức tuyên truyền và tham gia triển khai Chiến dịch bán hàng giảm giá vào mùa thấp điểm tại Hà nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh:

5.1.1. Nội dung công việc

- Lựa chọn các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm, cửa hàng thủ công mỹ nghệ đăng ký tham gia chương trình giảm giá khuyến mại cho khách du lịch

- Tập hợp danh sách các cửa hàng đăng ký giảm giá cho khách đăng tải tiên Website của Tổng cục Du lịch;

- Tập trung in ấn các tập gấp, tài liệu giới thiệu về cơ sở, sản phẩm tham gia chương trình bán hàng giảm giá, in coupon bán hàng giảm giá cung cấp cho khách du lịch; in ấn các biển hiệu cung cấp cho các cửa hàng tham gia chương trình giảm giá. In bandroll, apphich... tuyên truyền cho Chương trình bán hàng giảm giá;

- Tổ chức truyền thông phát động, lễ công bố Chiến dịch bán hàng giảm giá tại Hà Nội, Đà Nẵng;

- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, giám sát các địa điểm bán hàng để đảm bảo thực hiện đúng nội dung Chương trình.

- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện; tuyên dương, khen thưởng các đơn vị đã tích cực tham gia Chương trình Bán hàng giảm giá.

5. 1. 2. Tổ chức thực hiện:

5.1.2.1. Tổng cục Du lịch

- Tổng cục Du lịch chủ  trì chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị triển khai nhiệm vụ; làm đầu mối tiếp nhận đăng ký của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình. Hình thành Tổ thường trực gồm lãnh đạo và chuyên viên Vụ Lữ hành, cán bộ Trung tâm Thông tin du lịch để cập nhật thông tin của các đơn vị đăng ký tham gia bán hàng giảm giá lên website của Chương trình.

- Tuyên truyền, phổ biến giới thiệu các điểm bán hàng giảm giá tới các doanh nghiệp lữ hành, thúc đẩy xây dựng các chương trình du lịch kết hợp với các điểm mua sắm đã tham gia Chương trình Bán hàng giảm giá.

5.1.2.2. Sở Công thương Hà Nội

- Chủ trì chịu trách nhiệm triển khai hoạt động Bán hàng giảm giá trên địa bàn Hà Nội:

- Khảo sát, lựa chọn các siêu thị, cửa hàng mua sắn, cửa hàng thủ công mỹ nghệ đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình giảm giá khuyến mại cho khách du lịch. Tiếp nhận đăng ký tham gia chiến dịch;

- Tổ chức mời siêu thị, trung tâm thương mại: cửa hàng mua sắm, cửa hàng thủ công mỹ nghệ đăng ký tham gia chương trình giảm giá khuyến mại cho du khách du lịch;

-Đôn đốc các cơ sở mua sắm hàng hóa tại thành phố Hà Nội đăng ký tham gia chiến dịch bán hàng giảm giá và gửi về Tổng cục Du lịch;

- Phối hợp tổ chức sản xuất tập gấp, tài liệu giới thiệu về các cơ sở: sản phẩm tham gia chương trình bán hàng giảm giá; in coupon bán hàng giảm giá cung cấp cho khách du lịch; in ấn các biển hiệu cung cấp cho các cửa hàng tham gia chương trình giảm giá; in bandroll, apphich... tuyên truyền cho Chương trình bán hàng giảm giá tại Hà Nội;

- Phối hợp phát tài liệu ấn phẩm về chương trình bán hàng giảm giá cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, hãng lữ hành nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài và trong nước, báo chí, Đại sứ quán một số nước;

- Phối hợp với Công ty cổ phần niên giám điện thoại và trang hàng Việt Nam: mời các doanh nghiệp, cửa hàng tham gia chương trình; hỗ trợ kết nối với người tiêu dùng qua tổng đài 04. 1081 khi người tiêu dùng có nhu cầu được tư vấn trực tiếp về giá cả, khuyến mại, tính năng sản phẩm, chất lượng dịch vụ;

- Tổ chức truyền thông họp báo tuyên truyền về Chiến dịch bán hàng giảm - Phối hợp tổ chức lễ phát động Chiến dịch bán hàng giảm giá sẽ kết hợp với Triển khai Tuần lễ hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội (HANOI CRAFT WEEK 2010) tổ chức từ ngày 04/8 đến 09/8/2010 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và các làng nghề Vạn Phúc, Bát Tràng, Phú Vinh, Hạ Thái, Sơn Đông...

- Tổ chức công tác kiểm tra giám sát,

- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện; tuyên dương, khen thưởng Các đơn vi đã tích cực tham gia Chương trình bán hàng giảm giá.

5.1.2.3.  Sở VHTTDL Đà Nẵng

Chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương trên địa bàn để triển khai tổ chức Chiến dịch Bán hàng giảm giá tại địa phương:

- Tổ chức mời siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm, cửa hàng thủ công mỹ nghệ đăng ký tham gia chương trình giảm giá khuyến mại cho khách du lịch;

- Khảo sát, lựa chọn các siêu thị, cửa hàng mua sắm, cửa hàng thủ công mỹ nghệ đủ điều kiện đăng ký tham gia chương, trình giảm giá khuyến mại cho khách du lịch, tiếp nhận đăng ký tham gia Chiến dịch;

- Đôn đốc các cơ sở mua sắm hàng hóa tại thành phố Đà Nẵng đăng ký tham gia Chiến dịch bán hàng giảm giá và gửi về Tổng cục Du lịch;

- Tổ chức truyền thông phát động và tổ chức lễ công bố Chiến dịch bán hàng giảm giá;

-  Tổ chức công tác kiểm tra giám sát:

- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện; tuyên dương, khen thưởng các đơn vị đã tích cực Tham gia Chương trình bán hàng giảm giá...

5.1.3. Kinh phí triển khai:

- Kinh phí Chiến dịch Bán hàng giảm giá được huy động từ các nguồn khác nhau;

+ Từ UBND thành phố Hà Nội và UBND TP, Đà Nẵng (Cấp cho Sở Công thương, Sở VHTTDL);

 + Một phần từ Chương trình hành động quốc gia về du lịch (chủ yếu tuyên truyền quảng bá);

+ Từ nguồn xã hội hóa;

- Kinh phí triển khai tại Hà Nội và Đà Nẵng là 500.000.000 đồng, trong đó: Kinh phí triển khai tại Hà Nội là 300.000.000 đồng; kinh phí triển khai tại Đà Nẵng là  200.000 000 đồng.

5.1.4. Triển khai tại TP, Hồ Chí Minh:

5.1.4.1. Nội dung:

Sở VHTTDL TP, Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương trên địa bàn để triển khai tổ chức Chiến dịch bán hàng giảm giá tại địa phương;

- Tổ chức mời siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm, cửa hàng khách thủ công mỹ nghệ đăng ký tham gia chương trình giảm giá khuyến mại cho khách du lịch;

- Khảo sát, lựa chọn các siêu thị, cửa hàng mua sắm, cửa hàng thủ công mỹ nghệ đủ điều kiện đăng ký tham gia chương, trình giảm giá khuyến mại cho khách du lịch, xếp nhận đăng ký tham gia Chiến dịch;

- Đôn đốc các cơ sở mua sắm hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham gia chiến dịch bán hàng giảm giá và gửi về Tổng cục Du lịch;

- Tổ chức truyền thông phát động và tổ chức lễ công bố chiến dịch bán hàng giảm giá:

- Tổ chức công tác kiểm tra giám sát;

- Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện; tuyên dương, khen thưởng các đơn vị đã tích cực tham gia Chương trình bán hàng giảm giá ...

5.1.4.2.  Kinh phí.

Kinh phí do TP  Hồ Chí Minh tự cân đối.

5. 2. Thiết kế và duy trì website tuyên truyền cho Chương trình Kích cầu du lịch "Việt Nam - Điểm đến của bạn":

5.2.1. công việc triển khai.

- Thực hiện duy trì tên miền impressivevietnam.vn và hosting lưu trữ website trong 1 năm;

- Thiết kế mới website giới thiệu những nội dung trọng tâm trong Chương trình Kích cầu du lịch năm 2010: Thiết kế hệ thống chức năng, cấu trúc thông tin, cơ sở dữ liệu; thiết kế giao diện; Lập trình modul nhập thông tin bài viết, nhập thông tin cơ sở dữ liệu, hiển thị thông tin, tìm kiếm thông tin, quản trị người dùng...Website được đăng chính thức tại địa chỉ http://w w w. impressivevietnam.vu;

Cập nhật thông tin tuyên truyền về chương trình Kích cầu du lịch, cập nhật danh sách các đơn vị đăng ký tham gia Chương trình bán hàng giảm giá khuyến mại;

- Xây dựng, thiết kế, lập trình, cập nhật thông tin, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, phòng chống truy cập trái phép website.

5.2.2. Đơn vị thực hiện:

Giao Trung tâm Thông tin Du lịch chịu trách nhiệm triển khai.

5.2.3. Kinh phí triển khai:

Kinh phí dự kiến: 100.000.000 đồng.

5.2.4. Thời gian triển khai:

Từ tháng 4/2010-12/2010.

5.3. Triển khai Chiến dịch xúc tiến du lịch tại chỗ cho khách du lịch

 5.3.1. Nội dung thực hiện:

5.3.1.1. Đặt giá để tài liệu cung cấp các ấn phẩm quảng bá du lịch cho khách du lịch, đặt biển quảng cáo tại sân bay Nội Bài, sân bay Đà Nẵng, sân nay Tân Sơn Nhất, bao gồm các nội dung sau:

- Thiết kế, sản xuất, thuê lắp đặt, thuê vị trí đặt giá để tài liệu, tờ rơi, tập gấp quảng bá du lịch, vị trí lắp đặt tại sảnh quốc tế đến sân bay Nội Bài.

- Thiết kế, sản xuất, lắp đặt, thuê vị trí lắp đặt biển quảng cáo về du lịch Việt Nam: vị trí lắp đặt tại sảnh quốc tế đến sân bay Nội Bài.

- Thuê nhân viên theo dõi cấp phát tài liệu thường xuyên tại các điểm đặt giá, ấn phẩm cung cấp cho khách là bản đồ, tờ rơi, tập gấp giới thiệu du lịch Việt Nam, ấn phẩm giới thiệu về các điểm mua sắm đăng ký tham gia chương trình giảm giá cho khách....

5.3.1.2. Quảng bá du lịch Việt Nam, truyền hình cho cho Vịnh Hạ Long trên hệ thống các màn hình tại các siêu thị.

Trển khai quảng bá Du lịch Việt Nam, cung cấp thông tin du lịch và tuyên truyền bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thế giới  trên các màn hình đã lắp đặt tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên toàn quốc với khoảng 80 siêu thị: 1.856 màn hình. Lượng thông tin đưa trên màn hình là 60 tin/ngày. Lượng khán giả dự kiến là hơn 9 triệu lượt người. Dự kiến thời lượng quảng bá trên hệ thống màn hình tại các trung tâm thương mại, siêu thị là 4 tuần, tập trung trong tháng 8 tháng hoặc tháng 9/2010.

5.3.2. Đơn vị thực hiện:

- Giao Vụ Khách sạn là đơn vị đầu mối thực hiện

5.3.3. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí nội dung xúc tiến du lịch tại chỗ là: 1.700.000.000 đồng, trong đó:

 - Kinh phí đặt giá để tài liệu cung cấp các ấn phẩm quảng bá du lịch cho khách du lịch, đặt biển quảng cáo là: 1.270.000.000 đồng;

- Kinh phí Quảng bá du lịch Việt Nam, tuyên truyền bình chọn cho Vịnh Hạ Long trên hệ thống các màn hình tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên toàn quốc là: 430 000.000 đồng.

5.4. Tuyên truyền Chương trình Kích cầu du lịch trên Đài truyền hình Việt Nam dưới hình thức hỗ trợ Game show về Du lịch Việt Nam

5.4.1. Nội dung của Game show.

- Game show về Du lịch Việt Nam là chuỗi trò chơi truyền hình thực tế với các cuộc thi nhỏ giữa các đội chơi. Kiến thức thi theo từng chủ đề liên quan đến hoạt động du lịch tại nhiều địa phương trong cả nước;

Chương trình sẽ giới thiệu với khán giả truyền hình những hình ảnh đẹp và những nét đặc sắc về văn hóa, xã hội, con người của từng vùng, từng địa phương; thông qua các trò chơi, chương trình sẽ truyền tải kiến thức, nghiệp vụ du lịch, kiến thức đối ngoại, kỹ năng ứng xử qua đó giới thiệu nếp sống văn hóa du lịch, nhằm góp phần đưa văn minh du lịch vào cuộc sống và tư duy của xã hội chúng ta; tạo sức thu hút du khách đồng thời giáo dục ý thức trách nhiệm, văn hóa du lịch cho các đối tượng tham gia hoạt động du lịch.

- Đối tượng tham gia: các tầng lớp khán giả truyền hình cả nước, đặc biệt là cán bộ công nhân viên trong ngành Du lịch; Việt kiều ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam,

- Tham gia sản xuất chương, trình Game show là các đạo diễn êkíp làm việc chuyên nghiệp. Tham gia cố vấn cho chương trình là các chuyên gia có kinh nghiện trong lĩnh vực du lịch.

- Chương trình Game show dự kiến triển khai trong 5 năm (từ quý III năm 2010 đến năm 2015). thời lượng phát sóng: 45 - 55 phút số - Mỗi tuần 1 số (1 cuộc thi) - phát sóng nhiều lần trên các kênh VTV3, VTV4, VCTV...Mỗi năm có 53 số/cuộc thi (Phát sóng 53 tuần. Số cuối cùng (53) được truyền hình trực tiếp với thời lượng 120 phút. Các vòng thi được phân bổ như sau :

+ Vòng loại có 36 số/cuộc thi được tổ chức tại 3 miền Bắc (Hà Nội), Trung (Đà Nẵng), Nam (TP Hồ Chí Minh); Mỗi vùng 12 số/cuộc thi với các chuyến đi 3 ngày đến các điểm du lịch nội vùng (xa nhất đến 400 km).

+ Vòng bán kết có 12 số/cuộc thi được tổ chức tại 2 thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mỗi thành phố 6 số/cuộc thi với các chuyến đi 6 ngày đến các điểm du lịch từ miền Nam ra miền Bắc, từ miền Bắc vào miền Nam (xa nhất đến 3000 km).

+ Vòng chung kết có 4 số/cuộc thi được tổ chức tại Hà Nội. Với các chuyến đi 7 ngày đến các điểm du lịch tại Việt Nam (đi từ Hà Nội).

+ Cuộc thi chung kết (truyền hình trực tiếp) 4 đội vượt qua các cuộc thi trên/ ngày được tham gia.

- Cơ quan chủ trì thực hiện dự án: Đài truyền hình Việt Nam; Công ty cổ phần Đầu tư và truyền thông Hà Nội (Hi-Communucation, JSC); Công ty CP Đến VietNam (GoVietnam JSC)

- Kinh phí dự kiến của gameshow phát sóng thử nghiệm trong năm đầu tiên là 16,7 tỷ đồng được huy động từ 2 nguồn: xã hội hóa (khoảng 90%) và chương trình hành động quốc gia về Du lịch (10%).

5.4.2. Kinh phí hỗ trợ cho Chương trình Game show từ Chương trình HĐQG về Du lịch:

Kinh phí hỗ trợ cho sản xuất 16 số đầu tiên của Chương trình ước tính là 800 triệu đồng (trung bình 50 triệu đồng/số) bao gồm các nội dung sau:

- Chi hỗ trợ xây dựng Kịch bản Chương trình;

- Chi hỗ trợ Ban cố vấn làm việc với từng kịch bản;

- Chi hỗ trợ sản xuất chương trình;

- Chi hỗ trợ thuê máy móc phục vụ sản xuất chương trình, thuê xe;

- Chi hỗ trợ thuê đạo diễn êkíp thực hiện Chương trình;

- Chi hỗ trợ thù lao thuê ban giám khảo chấm điểm Chi phí hỗ trợ thuê địa điểm tổ chức cuộc thi dã ngoại;

- Chi hỗ trợ MC dẫn chương trình và một số hỗ trợ khác.

- 4.3. Đơn vị thực hiện:

 Tổng cục Du lịch phối hợp với Đài Truyền hình Việt nam và Công ty CP Đến VietNam (GoVietnam JSC) triển khai thực hiện.

5.5. Tổ chức Chương trình khảo sát cho đội Nhà văn, hội Nhà báo để tuyên truyền cho các điểmddu lịch:

5.5.1. Nội dung thực hiện:

- Tổ chức 2 đoàn khảo sát một số tỉnh miền Bắc hoặc miền Trung cho Hội nhà văn Hà Hội nhà Báo để thăm quan một số điểm du lịch, tổ chức viết bài tuyên truyền về tiềm năng du lịch tại khu vực này.

- Mỗi đoàn dự kiến khoảng 15-20 người trong thời gian 6-8 ngày.

5.5.2. Đơn vị thực hiện:

Vụ thị trường Du lịch chủ trì thực hiện.

5.3. Kinh phí và thời gian thực hiện:

- Kinh phí cho 2 cuộc khảo sát là: 200 000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10- 11/2010.

5.6. Tổ chức các cuộc gặp gỡ Hội Việt kiều các nước Pháp, Đức và Úc:

Xin chủ trương của lãnh đạo Bộ và phối hợp với bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các đơn vị quân lý nhà nước có liên quan để thực hiện đúng các quy định hiện hành./.

5.6.1. Nội dung thực hiện

Nhân chương trình roadshow giới thiệu đến Việt Nam tại Tây Âu Tổng cục Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội người Việt tại Pháp, Đức, Úc tổ chức cuộc gặp gỡ và toạ đàm Hội Việt kiều tại Pháp, Đức, Úc tuyên truyền về Chương trình Du lịch về cội nguồn:

- Nội dung: Giới thiệu về tiềm năng, chính sách của Du lịch Việt Nam, chính sách tạo thuận lợi cho Việt kiều về thăm quê hương; Trao đổi với các Hội Người Việt Nam ở nước sở tại đưa công tác tuyên truyền cho Du lịch Việt Nam vào Chương trình hành động của hội; động viên bà con Việt Kiều làm tốt công tác vận động nhân dân nước sở tại đi du lịch Việt Nam.

- Thành phần: Tổng cục Du lịch, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Ủy ban về người Việt Nam Ở nước ngoài, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, một số doanh nghiệp lữ hành quốc tế: 60 đại biểu

- Dự kiến khách mời: 120 khách mời/sự kiện

5.6.2. Thời gian thực hiện:

- Tổ chức gặp gỡ Hội Việt kiều tại Pháp, Đức: tháng 9/2010;

- Tổ chức gặp gỡ Hội Việt kiều tại Úc: quý IV năm 2010.

5.6.3. Kinh phí thực hiện:

- Kinh phí triển khai khoảng 600.000.000 đồng lấy từ nguồn chi khác (Hoạt động tổ chức gặp gỡ Hội Việt kiều tại các nước Pháp, Đức và Úc thuộc kế hoạch tuyên truyền cho Chương trình kích cầu Du lịch nhưng thuộc nguồn chi ngoại tệ do đó sẽ lấy từ nguồn chi khác).

5.7. Phân công thực hiện

5. 7.1. Vụ Lữ hành:

- Làm đầu mối triển khai Chương trình, chuẩn bị nội dung các cuộc họp phổ biến và triển khai Chương trình;

- Giám sát, phối hợp với các đơn vị triển khai các nhiệm vụ

- Chủ trì nghiệm thu các nhiệm vụ thực hiện do các đơn vị khác thực hiện

- Trực tiếp triển khai các nội dung nêu tại phần II, mục 1 , mục 4, mục 6 của Kế hoạch;

5. 7.2. Vụ Thị trường.

- Trực tiếp triển khai nội dung nêu tại phần II, mục 5 của Kế hoạch;

- Phối hợp triển khai những nhiệm vụ liên quan đến chuyên môn.

5. 7.3. Vụ Khách sạn:

-Trực tiếp triển khai nội dung nêu tại phần II, mục 3 của Kế hoạch;

- Phối hợp triển khai những nhiệm vụ liên quan đến chuyên môn.

5.7.4. Văn phòng Tổng cục:

- Phối hợp xây dựng dự toán, thanh, quyết toán các nhiệm vụ;

- Phối hợp thu xếp vé máy bay và xe ô tô phục vụ đoàn công tác;

- Phối hợp tổ chức các cuộc họp và một số hoạt động khác..

5.7.5. Vụ Tài chính:

- Thẩm định và trình phê duyệt dự toán chi tiết của hoạt động theo quy định.

5.7.6. Trung tâm Thông tin Du lịch:

- Trực tiếp triển khai phần II, mục 2;

- Tổ chức cập nhật thông tin và các bài viết tuyên truyền về Chương trình trên trang web của Tổng cục Du lịch và trang web của Chương trình kích cầu Du lịch 2010;

- Phối hợp với Vụ lữ hành tổ chức vận hành trang weo của Chương trình.

6. DỰ KIẾN KẾT QUẢ:

1. Phổ biến và triển khai đồng bộ Chương trình Kích cầu du lịch 2010 đã được. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 08/3, 2010 (Quyết định số 790/QĐ-BVHTTDL) tới các địa phương trong cả nước nhằm tạo sự hưởng ứng của toàn ngành trong việc triển khai Chương trình này.

2. Tạo mối liên kết giữa du lịch và mua sắm, triển khai Chương trình bán hàng giảm giá trên cơ sở thu hút các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm, cửa hàng thủ công mỹ nghệ, tham gia bán hàng khuyến mại giam giá cho khách du lịch vào mùa thấp điểm nhằm kích thích khả năng mua sắm hàng hóa, tăng chi tiêu của khách du lịch quốc tế và nội địa tại Việt Nam; thúc đẩy sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng, đồ lưu niệm phục vụ khác du lịch; từng bước hình thành các trung tâm mua sắm hàng hóa phục vụ khách du lịch;

3. Tổ chức hoạt động xúc tiến tại chỗ cho khách du lịch vào Việt Nam thông qua cung cấp ấn phẩm, tờ rơi, tập gấp, bản đồ... cho khách du lịch; lắp đặt các biển quảng cáo về Du lịch Việt Nam, Chương trình kích cầu Du lịch "Việt Nam - Điểm đến của bạn" tại một số sân bay quốc tế của Việt Nam;

4. Nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tăng cường hoạt động tuyên truyền Chương trình Kích cầu Du lịch việt Nam - Điểm đến của Bạn" trên phương tiện thông đại chúng dưới hình thức hỗ trợ sản xuất chương trình Garneshow Du lịch Việt nam;

7. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh

8. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Quý II,III,IV/2010

9. DỰ TOÁN KINH PHÍ

Tổng kinh phí: 3.437.500.000 đồng trong đó;

- Kinh phí từ Chương trình HĐQG về Du lịch: 3.300.000.000đồng

 

TT

Nội dung công việc

Kinh phí

I

 Triển khai Chiến dịch Bán hàng giảm giá tại Hà Nội, Đà Nẵng

500.000.000

1

Triển khai Chiến dịch Bán hàng giảm giá tại Hà Nội,

300.000.000

 

Triển khai Chiến dịch Bán hàng giảm giá tại, Đà Nẵng

200.000.000

II

Thiết kế và duy trì website tuyên truyền cho Chương trình Kích cầu du lịch " Việt Nam -Điểm đến của Bạn"

100.000.000

III

Triển khai Chiến dịch xúc tiến du lịch tại chỗ cho khách du lịch

1.700.000.000

1

Lắp đặt biển quảng cáo và giá để ấn phẩm quảng bá du lịch cung cấp cho khách tại một sân bay quốc tế

1.270.000.000

2

Quảng bá du lịch và tuyên truyền bình chọn cho Vịnh Hạ Long trên các màn hình tại siêu thị

430.000.000

IV

Tuyên truyền cho Chương trình Kích cầu Du lịch trên Truyền hình VN dưới hình thức hỗ trợ Chương trình Gameshow " Việt Nam -Điểm đến của Bạn"

800.000.000

V

Tổ chức Chương trình khảo sát cho Hội Nhà văn, Hội Nhà báo để tuyên truyền cho các điểm du lịch

200.000.000

VI

Phát động Chiến dịch về nguồn dành cho Việt Kiều: Tổ chức 3 cuộc gặp gỡ Hội Việt kiều tại Đức, Pháp, Úc

0

 

Tổng cộng:

3.300.000.000

 

- Kinh phí huy động từ nguồn khác:

+ Tự thu xếp của đơn vị: 0 đồng

+ Xã hội hóa: 137.500.000 đồng

(Chi tiết như bảng đính kèm)

Trên đây là đề cương hoạt động Tuyên truyền Chương trình Kích cầu Du lịch năm 2010 " Việt Nam -Điểm đến của Bạn"./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác