277/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 5486/TTr- UBND, 5487/Tr-UBND và 5489/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ 03 di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ 03 di tích: Đền thờ Nguyễn Mần Đốc (xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao), đình Hạ Bì Trung (xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy) và đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa) để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, cụ thể như sau:
1. Lập Dự án tu bổ di tích Đền thờ Nguyễn Man Đốc (tu bổ hạng mục đền thờ).
2. Lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đình Hạ Bì Trung (tu sửa hệ mái, thay mi, hoành, đảo ngói; phục hồi họa tiết trang trí bờ nóc, bờ chảy, đầu đao).
3. Lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đền Mẫu Âu Cơ (thay mi, hoành; đảo ngói; sửa bờ nóc, bờ chảy; bảo quản hệ cửa: Đền Mẫu Âu Cơ, nhà tả vu, hữu vu, nhà khách, nhà lưu niệm; bổ sung nội thất đền Mẫu Âu Cơ: Bức cuốn thư phía trên cửa Thượng cung; đôi câu đối hai bên cửa vào Hậu cung; chống mối tổng thể di tích).
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập Dự án và Báo cáo kinh tế-kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ 03 di tích nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác