2782/BVHTTDL- TĐKT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ
 
Thực hiện Quyết định số 834/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2014); để các hoạt động chào mừng kỷ niệm được triển khai rộng khắp và đạt két quả tốt, Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ:
1. Phát động các phong trào thi đua thiết thực, gắn với tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hoá- xã hội năm 2014 và những năm tiếp thep tạo khí thế sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lậplịậpM Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân.
2. Tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và chức, viên chức, học sinh, sinh viên, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sĩ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng, những thành tựu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống vẻ vang qua 70 năm xây dựng - chiến đấu- trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
3. Tổ chức các buổi giao lưu với nhân chứng lịch sử, nói chuyện chuyên đề, nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ để tuyên truyền về các gương điển hình là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang trong các cuộc kháng chiến và trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khơi dậy niềm tự hào dân tộc và phát huy tinh thần, phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triến văn hoá, thể thao và du lịch trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
4. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước và trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân kết hợp khen thưởng vào dịp tống kết năm công tác 2014.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là một trong những trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng những tháng cuối năm 2014, đề nghị các đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động kỷ niệm và báo cáo kết quả với Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng) sau khi kết thúc đợt hoạt động./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT TW (để b/c);
-Bộ trưởng (để b/c);
- Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ,
Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TĐKT, PHC.150.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác