2782/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thăm dò, khai quật khảo cổ tại khu vực Mỹ Hạ, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình tại Công văn số 517/SVHTTDL ngày 20 tháng 7 năm 2012 và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình thăm dò,  khai quật khảo cổ tại khu vực Mỹ Hạ, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

- Thời gian thăm dò, khai quật: từ ngày 01/8/2012 đến ngày 01/10/2012.

- Diện tích thăm dò, khai quật 225m2, trong đó: thăm dò: 25m2 (05 hố x 05m2/ hố); khai quật: 200m2
- Phụ trách thăm dò, khai quật: Ông Nguyễn Xuân Khang, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Bình
Điều 2. Trong thời gian thăm dò, khai quật các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.  

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật giao cho Bảo tàng tỉnh Yên Bái giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhân, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3.   Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò, khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.        

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình (02b);
- Bảo tàng tỉnh Ninh Bình (02b);
- Lưu: VT, DSVH 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác