2783/BVHTTDL-D

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc lập Dự án bảo tồn, nâng cấp và phát huy giá trị di sản văn hóa Di tích và lễ hội Nguyễn Trung Trực

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được tờ trình số 11/TTr -UBND ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc dự kiến lập Dự án bảo tồn, nâng cấp và phát huy giá trị di sản văn hóa Di tích và lễ hội Nguyễn Trung  Trực, sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến cụ thể sau:

Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh về việc lập dự án nói trên. Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, cân nhắc việc xây dựng kịch bản nâng cấp quy mô lễ hội, vì đây là lễ hội dân gian, có truyền thống lâu đời, hiện đang được cộng đồng thực hành tốt, việc bổ sung các yếu tố mới sẽ làm ảnh hưởng đến tính chất dân gian của di sản văn hóa phi vật thể.

Về đề nghị hỗ trợ kinh phí đối với nội dung bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét sau khi nhận được dự án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Viện VHNTVN;

-Lưu: VT, VP Bộ, DSVH, PCQ.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác