2784/BVHTTDL-ĐT

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc XD Dự án nghiên cứu, sưu tầm, và đào tạo nghệ thuật Bài Chòi

Kính gửi: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Phúc đáp công văn số 211/TTr - SKĐAHN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội về việc xây dựng Dự án khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu và đào tạo nghệ thuật Bài chòi, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Việc nghiên cứu, bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật  truyền thống, trong đó có nghệ thuật Bài chòi là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý đề xuất của trường Đại học - Sân khấu Hà Nội xây dựng Dự án "Khảo sát, sưu tầm, nghiên cứu và đào tạo nghệ thuật Bài chòi", nhằm góp phần gìn giữ, kế thừa, phát triển loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc.

2. Về tên của Dự án, cần điều chỉnh: "Nghiên cứu, sưu tầm và đào tạo nghệ thuật Bài chòi giai đoạn 2011 - 2015"

3. Nội dung cửa Dự án cần nêu rõ một số nhiệm vụ cơ bản:

a) Nghiên cứu, sưu tầm, khảo sát và thống kê đội ngũ nghệ nhân nghệ thuật Bài chòi.

b) Lộ trình đào tạo ngành nghệ thuật Bài chòi: MÔN HỌC -CHUYÊN NGÀNH (chuyên ngành nghệ thuật Bài chòi được phát triển trên cơ sở của môn học)

c) Môn học nghệ thuật Bài chòi được bố trí trong chương trình đào tạo ngành Diễn viên Sân khấu kịch hát ở trình độ cao đẳng và đại học.v v...

4. Để Dự án đạt hiệu quả cao, cần thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: vừa Nghiên cứu, sưu tầm vừa triển khai đào tạo nghệ thuật bài chòi.

5. Đây là một Dự án quan trọng, vì vậy, trong quá trình xây dựng và thực hiện Dự án, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Vụ đào tạo và một số trường Văn hoá nghệ thuật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.v.v...khu vực miền Trung.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội khẩn trương xây dựng Dự án trình Bộ trưởng xem xét và phê duyệt để kịp bố trí kinh phí triển khai thực hiện Dự án từ năm  2011./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VTĐT, KT (6).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác