2784/BVHTTDL-GĐ

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc chuẩn bị Hội nghị nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Kính gửi: Sở văn hóa, Thể thao và du lịch.

Để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. Dự kiến Hội nghị sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2011 (Bộ sẽ gửi giấy mời đến các địa phương khi có thời gian và địa điểm cụ thể).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả công tác phòng, chống bạo lực tại địa phương và gửi kèm theo một số tài liệu để phục vụ Hội nghị như sau:

- Báo cáo tình hình và thống kê số liệu vụ việc bạo lực gia đình tại địa phương theo Quyết định số 238/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương;

- Các Dự án liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình (nếu có);

- Tài liệu truyền thông;

Báo cáo và tài liệu gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 1 5 tháng 9 năm 2011 theo địa chỉ Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Lưu: VT, GĐ, KVQ (40).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác