2785 /TB-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Tuần phim kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao   và Du lịch;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh tổ chức Tuần phim kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-1945-19/8/2010 ) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2010 ) từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 06 tháng 9 năm 2010 trên phạm vi cả nước.

- Phim mới được chọn chiếu trong Tuần phim: Phim truyện nhựa “ Hoa Đào”, Hãng phim Truyện I sản xuất ( 14 bản).

- Chỉ đạo Công ty FAFIM Việt Nam in ấn các bản phim truyện nhựa “ Hoa Đào”, tài liệu tuyên truyền quảng cáo, xây dựng chương trình để các đơn vị điện ảnh địa phương có kế hoạch khai mạc Tuần phim trọng thể và phát hành trong Tuần phim những bộ phim có nội dung phù hợp với chủ đề trên nhằm tạo ra không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Tuần phim thực hiện theo Quyết định số 410/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010 cho công ty FAFIM Việt Nam

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty FAFIM Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Giám đốc Công ty (Trung tâm) Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị có phim chiếu trong Tuần phim và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, ĐA(2), H. 210

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác