2787/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2787/BVHTTDL-KHTC ngày 29 tháng 7 năm 2013 Về việc Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền Gin, tỉnh Nam Định

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhân được công văn số 376/TTr-SVHTTDL ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định về việc đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền Gin, tỉnh Nam Định. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục di sản văn hóa tại Công văn số 368/DSVH-QLDT ngày 12/7/2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1.  Cơ bản thống nhất với nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đền Gin, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định do Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư và Xây dựng A.V.L.E.W lập bao gồm các hạng mục: tu bổ đền chính ( Tiền đường, Cung cấm), tòa Tiền các, Nghi môn, Giải vũ ngoại và Giải vũ nội; tôn tạo miếu thờ, bình phong, am hóa vàng, hồ trước đền, giếng tròn, ao vườn sau, cổng vào sân trong, cổng ra vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật; xây mới nhà đón tiếp – thủ từ, nhà bếp – vệ sinh.

2.Tuy nhiên, còn một số nội dung cần được làm rõ trong nội dung dự án, đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị tư vấn cần lưu ý bổ sung và chỉnh sửa:

-Về tổng thể: không thay đổi hình dáng hồ trước đền và ao vườn sau mà nên tôn tạo theo đúng hiện trạng; không làm đèn sân vườn bên trong sân đền mà chỉ làm đèn chiếu sáng mang tính chất bảo vệ di tích ở các góc của khu nội tự.

-Tu bổ đền chính và Tòa tiền các: hiện trạng vẫn còn tốt do đó không sử dụng phương án hạ giải toàn bộ mà chỉ tu bổ những khu vực và cấu kiện xuống cấp; bổ sung việc đánh dấu các cấu kiện trên bản vẽ; cần điều chỉnh thiết kế cửa tòa Tiền các theo hình thức hiện trạng.

- Hạng mục giếng tròn: thành giếng cần xây dựng theo hình thức truyền thống, không làm mới bằng đá.

- Không hạ giải Nghi môn và các đoạn tường rào gạch Bát Tràng, cần tu bổ nguyên trạng các hạng mục này.

- Cần bổ sung các bản vẽ và ưu tiên phương án nổi, vá, thay cốt ốp mang…nhằm giữ tối đa các cấu kiện gỗ cũ cũ di tích; bổ sung mặt dọc tổng thể tu bổ.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định căn cứ vào ý kiến nêu trên yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định phê duyệt đồng thời cho triển khai bản vẽ thi công và gửi về Bộ (kèm theo Quyết định phê duyệt dự án) để xem xét và làm cơ sở bố trí vốn cho dự án./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (b/c);

-TT  Đặng Thị Bích Liên;

-Cục Di sản văn hóa;

- Lưu: VT, KHTC, QK.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác