2788/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2788/BVHTTDL-KHTC ngày 29 tháng 7 năm 2013 Về việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 759/VHTT&DL-KHTC ngày 5 tháng 6 năm 2013 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về việc đề nghị thỏa thuận dự án tu bổ di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sau khi nghiên cứu nội dung và theo ý kiến đề xuất của Cục Di sản văn hóa tại công văn số 466/DSVH-DT ngày 11 tháng 7 năm 2013, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Ngã ba Cò Nòi, bao gồm các hạng mục: cải tạo, chỉnh trang khu vực tượng đài, nhà trưng bày, đón tiếp và sân đỗ xe. Hồ sơ báo cáo đã được lập cơ bản đáp ứng các nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

2. Tuy nhiên, đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cần yêu cầu đơn vị tư vấn lập dự án bổ sung nội dung đánh giá tình trạng kỹ thuật trên bản vẽ hiện trạng và ghi chú giải pháp cải tạo trên bản vẽ tu bổ các hạng mục.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Các hạng mục như cụm tượng đài, các bức phù điêu, nhà trưng bày hiện vật đã được xây dựng từ trước khi di tích được xếp hạng. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La xem xét lựa chọn hạng mục di tích gốc để được hỗ trợ kinh phí từ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét cân đối hỗ trợ một phần kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2014. Ngoài ra, đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La báo cáo UBND tỉnh cân đối ngân sách địa phương và có biện pháp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La căn cứ vào ý kiến nêu trên chỉ đạo đơn vị tư vấn lập dự án bổ sung hoàn thiện dự án và trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt và gửi quyết định phê duyệt dự án về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Vụ Kế hoạch, Tài chính) để có cơ sở xem xét bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng b/c;

-TT  Đặng Thị Bích Liên;

-Cục Di sản văn hóa;

- Lưu: VT, KHTC, QK.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác