2789/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v trao giải thưởng cho các tác phẩm, tập thể xuất sắc trong cuộc thi sáng tác tranh cố động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015);

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 632/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 3 năm 2015  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2015); Tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
Căn cứ biên bản chấm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015);
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức trao giải thưởng cho các tác phẩm, tập thể xuất sắc trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có danh sách kèm theo), gồm:
+ 01 giải nhất: 10.000.000đ (Mười triệu đồng);
+ 02 giải nhì: 7.000.000đ (Bảy triệu đồng) cho mỗi giải;
+ 02 giải ba: 5.000.000đ (Năm triệu đồng) cho mỗi giải;
+ 05 giải khuyến khích: 2.000.000đ (Hai triệu đồng) cho mỗi giải;
+ 01 giải phong trào: 6.000.000đ (Sáu triệu đồng).
Điều 2. Kinh phí trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2015.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, các tác giả và đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS , HT.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác