278/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 278/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 02 năm 2014 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 55 năm Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2014), 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014)

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 55 năm Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2014), 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014)

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014) gồm các thành viên:

Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Trưởng ban;

2. Ông Mùa A Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên -Đồng Trưởng ban;

3. Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai -Đồng Trưởng ban.

4. Ông Phạm Văn Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Phó Trưởng ban.

Ban Tổ chức:

1. Ông Vương Duy Bảo – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Trưởng ban.

2. Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội - Đồng Trưởng ban.

3. Bùi Ngọc Lâm – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình - Đồng Trưởng ban.

4. Nguyễn Huy Hoàng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La - Đồng Trưởng ban.

5. Phạm Văn Hưng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên - Đồng Trưởng ban.

6. Trần Hữu Sơn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai - Đồng Trưởng ban.

7. Ông Tạ Xuân Hiếu - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái - Đồng Trưởng ban.

8. Bà Trần Thị Bích Huyền – Phó Cục trưởng, Kế toán trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Phó Trưởng ban;

9. Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Công Quang – Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên.

11. Ông Nguyễn Công Trung – Phó Trưởng phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở - Ủy viên.

12. Bà Nguyễn Lan Hương – Chuyên viên Phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên.

13. Ông Dương Minh Châu – Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội - Ủy viên.

14. Ông Lê Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình - Ủy viên.

15. Ông Bùi Khắc Bạo - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La - Ủy viên.

16. Ông Lý Văn Nhạ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên - Ủy viên.

17. Ông Nguyễn Đức Hợp - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái - Ủy viên.

18. Ông Đỗ Quang Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Lào Cai - Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức Liên hoan đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS.TH.25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác