2792/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nghĩa trang Hàng Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 809/SVHTTDL- KHTC ngày 09/6/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị thỏa thuận bản vẽ tu bổ, tôn tạo hạng mục: Khu mộ đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại Nghĩa trang Hàng Dương (kèm theo hồ sơ Dự án tu bổ, chỉnh trang mộ bia Tổng Bí thư Lê Hồng Phong). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo mộ đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, bao gồm: tôn tạo mái mộ, trồng cỏ xung quanh mộ, làm lại bia mộ, cải tạo tường bao, bậc lên, bổ sung bàn đặt lễ. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Cần quan tâm đến việc bảo quản bia đá hiện có tại khu mộ.
- Chỉnh sửa trụ tường bao thành dạng mũ trụ tường đơn giản, không làm mũ trụ dạng đèn lồng và nghiên cứu thiết kế bàn đặt lễ không cao hơn mái mộ.
- Nội dung bia tiểu sử Tổng Bí thư Lê Hồng Phong cần được nghiên cứu kỹ lưỡng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần chủ trì việc biên soạn nội dung bia và xin ý kiến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương trước khi triển khai.
Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ, tôn tạo mộ đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác