2792/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2014;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị - Hội thảo tập huấn công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch (Kế hoạch chi tiết kèm theo).
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị - Hội thảo trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trường Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT,PC,H(15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác