2793/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thăm dò, khai quật khảo cổ tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Thành cổ Hà Nội, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ loa – Thành cổ Hà Nội tại Công văn số 181/TTHN ngày 24 tháng 8 năm 2011, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tại Công văn số 1621/VHTTDL-QLDS ngày 29 tháng 8 năm 2011 và của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ loa – Thành cổ Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò, khai quật 05 hố tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Thành cổ Hà Nội, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Thời gian thăm dò, khai quật: từ ngày 15/9/2011 đến ngày 01/12/2011.

- Diện tích thăm dò, khai quật: 200 m2, bao gồm 05 hố (H1: 20m2; H2: 20m2; H3: 10m2, H4: 10m2; H7: 40m2).

- Phụ trách thăm dò, khai quật: TS Hà Văn Cẩn, Viện Khảo cổ học.

Điều 2. Trong thời gian thăm dò, khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật giao cho Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội, giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt thăm dò khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò, khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TTBTKDT Cổ Loa-Thành cổ Hà Nội
- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
- Viện Khảo cổ học;
- Lưu: VT, DSVH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác