2794/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương tu bổ hành lang di tích chùa Ngọc Quán, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4164/UBND- VX ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương tu bổ khu hành lang chùa Ngọc Quán thuộc phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương tu bổ khu hành lang di tích chùa Ngọc Quán để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đe nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ để lập hồ sơ tu bổ khu hành lang di tích chùa Ngọc Quán, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ khu hành lang di tích chùa Ngọc Quán./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác