2795/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ một số hạng mục của di tích chùa Huyền Kỳ, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 4560/UBND- VX ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ một số hạng mục, gồm: Nhà tố, đền bà Chúa Lính và một số hạng mục phụ trợ khác của di tích chùa Huyền Kỳ, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Huyền Kỳ (bao gồm các hạng mục: Nhà tổ, đền bà Chúa Lính và một số công trình phụ trợ khác) đế bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí của địa phương và nguồn xã hội hóa. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ một số hạng mục của di tích chùa Huyền Kỳ./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL Tp Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác