2796/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v bảo dưỡng cây xanh tại di tích Ao Bà Om, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 179/TTr- SVHTTDL ngày 10/6/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án bảo quản, tu bổ di tích Ao Bà Om, phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, hạng mục: Bảo dưỡng cây xanh (kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, ảnh màu chụp hiện trạng cây xanh tại di tích). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với phương án bảo dưỡng cây xanh tại di tích Ao Bà Om (bảo dưỡng 61 cổ thụ hiện trạng, trồng dặm bổ sung 100 cây Dầu).
Tuy nhiên, tại Công văn số 1537/BVHTTDL-DSVH ngày 21/4/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng cây xanh nêu trên, do đó, trước khi trình cấp có thấm quyền phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cần hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Đồng thời, Sở cần yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ yêu cầu kỹ thuật nêu tại hồ sơ thiết kế và có sự giám sát của chuyên gia lâm nghiệp trong quá trình bảo dưỡng, trồng mới cây xanh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh biết, thực hiện./,
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);

-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác