2797/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại Hội nghị Sơ kết công tác VHTTDL sáu tháng đầu năm 2015

Ngày 03 tháng 7 năm 2015, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hoá, thể thao và du lịch sáu tháng đầu năm 2015. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì, chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện Văn phòng Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành.
Hội nghị đã nghe và tập trung thảo luận về tình hình công tác văn hoá, thể thao và du lịch sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác sáu tháng cuối năm 2015; ý kiến kiến nghị, đề xuất của các tỉnh/thành; ý kiến phát biểu của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ.
Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng biểu dương thành tích toàn Ngành đã đạt được trong sáu tháng đầu năm 2015, đồng thời yêu cầu toàn Ngành tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2015:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2015
1. Nhiệm vụ chung:
- Xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm thuộc chương trình xây dựng pháp luật năm 2015 và các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.
- Triển khai nhiệm vụ thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia các ngày lễ lớn. Chủ trì, phối hợp với các Ban, Bộ, ngành liên quan tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015, đặc biệt là các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCNVN (02/9/1945-02/9/2015).
- Tiếp tục sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chiến lược, quy hoạch phát triển Ngành từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ đến nay; xác định nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phát triển kế hoạch trung hạn 2016-2020; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa-thể thao giai đoạn 2016-2020.
- Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Văn hóa, Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II-2015.
2. Về văn hoá, gia đình:
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
- Tổ chức tốt các sự kiện: Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX tại Bắc Kạn; Liên hoan Hát Then-Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ V năm 2015 tại Tuyên Quang.
- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh. Tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 87%; tỷ lệ làng (bản, cụm dân cư văn hóa) đạt 68%.
- Hoàn thành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú lần thứ Nhất, xét tặng danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ 8; tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật vào dịp 02/9/2015 sau khi có Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Nước.
- Tổ chức tốt Tuần Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam-Di sản văn hóa Việt Nam tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.
- Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình, Đề án Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ gia đình và hỗ trợ gia đình phát triển hạnh phúc bền vững; nhân rộng mô hình PCBLGĐ. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014. Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ (25/11).
3. Về thể dục thể thao:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; các Chiến lược, Quy hoạch phát triển thể dục, thể thao Việt Nam... và các văn bản, đề án đã được phê duyệt.
- Triển khai Kế hoạch kiểm tra, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương và Tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020; tổ chức cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự và giành thành tích tốt tại ASEAN Para Games 8 tại Singapore.
- Triển khai các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG5) năm 2016; tiếp tục chuẩn bị lực lượng tham dự vòng loại Olympic 2016, các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới.
4. Về du lịch:
- Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch triển khai.
- Hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và các đề án, quy hoạch: Đề án phát triển du lịch biên giới Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia; Đề án phát triển du lịch cộng đồng; Đề án mở rộng thị trường du lịch quốc tế; Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Phối hợp chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2015 tại Thanh Hóa; xây dựng kế hoạch tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Kiên Giang.
- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình Hành động quốc gia về du lịch, Chương trình Xúc tiến du lịch quốc gia và Chương trình kích cầu du lịch nội địa “Người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam”.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Tổng cục Thể dục thể thao:
- Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016; kế hoạch đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 31).
- Tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tại SEA Games 28, các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp lớn cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28.
- Sơ kết 3 năm triển khai Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.
2. Tổng cục Du lịch:
- Tập trung triển khai Quyết định số 2297/QĐ-BVHTTDL ngày 03/7/2015 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới.
- Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016; nội dung làm việc với Bộ Giao thông vận tải về phát triển du lịch.
3. Cục Di sản văn hóa:
- Tổ chức đánh giá 10 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020.
- Tập trung xây dựng các dự thảo: Nghị định của Chính phủ về bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài.
4. Cục Văn hóa cơ sở:
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở; xây dựng Đề án quản lý, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao cơ sở tại các địa phương.
- Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất hình thức thay thế những nghi thức, tập tục không còn phù hợp tại một số lễ hội dân gian gây bức xúc dư luận.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền chính trị kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng khác của đất nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, liên hoan văn nghệ, triển lãm tuyên truyền cổ động trên cả nước.
- Đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Chương trình Nông thôn mới.
5. Cục Nghệ thuật biểu diễn:
- Chỉ đạo tổ chức tốt các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn năm 2015 và các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc.
- Tập trung nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL.
- Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng loại hình ca nhạc mới của Việt Nam đáp ứng thị hiếu của giới trẻ gắn với quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài.
6. Cục Điện ảnh:
- Tổ chức tốt Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XIX năm 2015.
- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch nghiên cứu, đề xuất mời các tác giả kịch bản, đạo diễn điện ảnh, một số hãng phim nhà nước và tư nhân để đặt hàng sáng tác, thực hiện các bộ phim quảng bá, xúc tiến du lịch.
7. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức phát động cuộc thi và triển lãm tranh, ảnh cho học sinh, sinh viên về chủ đề nét đẹp đời thường ở học đường, trong gia đình và nơi công cộng.
- Tập trung hoàn thiện các dự thảo Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh, Quy hoạch tượng đài Hồ Chí Minh đến năm 2030.
8. Cục Bản quyền tác giả:
- Đề xuất phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực của Cục.
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển Công nghiệp văn hóa; thực thi các biện pháp bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan.
- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động truyền thông về Bản quyền tác giả hằng năm nhân “Ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4”.
9. Cục Hợp tác quốc tế:
- Tập trung triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 11/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ).
- Thường xuyên cập nhật, báo cáo lãnh đạo Bộ về tình hình triển khai thực hiện các điều ước quốc tế đa phương và song phương trong các lĩnh vực hoạt động Ngành đã được ký kết, tham gia.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quốc gia trong khuôn khổ các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch do Việt Nam đăng cai và tham gia trong năm 2016, đặc biệt là Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á 2015; các Tuần Văn hóa, Ngày văn hóa, Lễ hội Văn hóa-Du lịch Việt Nam ở nước ngoài; trên các chuyến bay của các hãng hàng không của Việt Nam...
10. Thanh tra Bộ: Chỉ đạo Thanh tra ngành của các tỉnh/thành chủ động tổ chức và phối hợp liên ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, liên tục tại các điểm nóng, xử lý nghiêm các vi phạm trên các lĩnh vực lễ hội, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, lữ hành du lịch.
11. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
12. Vụ Tổ chức cán bộ: Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng Quy chế tang lễ thực hiện trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ (thay thế Quyết định số 30/2002/QĐ-BVHTT ngày 09/12/2002 ban hành Quy chế về việc tang lễ thực hiện trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa-Thông tin).
13. Vụ Thi đua, Khen thưởng:
- Tập trung chuẩn bị công tác xét tặng và Lễ trao danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú lần thứ Nhất, danh hiệu Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ Ưu tú lần thứ 8.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức Đại hội Thi đua Yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ II năm 2015.
14. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
15. Vụ Pháp chế:
- Đầu mối triển khai Kế hoạch hành động của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
- Rà soát, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện các Chương trình phối hợp hành động thời gian qua; đề xuất kế hoạch ký kết các Chương trình phối hợp hành động với Ủy ban TWMTTQ Việt Nam và các Bộ, ngành thời gian tới.
16. Vụ Đào tạo:
- Tập trung hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết định số 41/2014/QĐ-TTg ngày 21/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các trường văn hoá-nghệ thuật.
- Chỉ đạo, hướng dẫn kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy khối các trường Văn hoá nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch.
17. Vụ Thư viện:
- Tập trung hoàn thiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng từ nay đến 2020, định hướng 2030”.
- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015; tăng cường hoạt động thu hút các nguồn lực thực hiện công tác chuyên môn.
18. Vụ Văn hóa dân tộc: Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách về văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
19.  Làng Văn hóa-Du lịch các Dân tộc Việt Nam: Nghiên cứu, đổi mới công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện theo hướng gắn với nhu cầu của xã hội, thị hiếu của du khách, đẩy mạnh xã hội hóa.
20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành:
- Tham mưu, đề xuất nội dung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước tại địa phương vào nội dung Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh/thành.
- Tham mưu UBND các tỉnh/thành:
+ Tổ chức phổ biến và xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch;
+ Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực hoạt động Ngành tại địa phương; tăng tỷ trọng đầu tư cho văn hóa, thể thao và du lịch theo các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
+ Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai hiệu quả tại địa phương các đề án, chiến lược, quy hoạch phát triển Ngành đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Văn phòng Bộ thông báo để thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh/thành biết và tổ chức thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Các Thứ trưởng;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ;
- Các Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở DL;
- Lưu: VT, VP (THTT), NHH+ĐTM (130).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác