2799/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v giao nhiệm vụ thực hiện chuyên đề, tọa đàm phục vụ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-BVHTTDL ngày 23/6/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;
Căn cư Kế hoạch số 2666/KH-BVHTTDL ngày 08/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ giúp việc 69,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chuyên đề, tọa đàm phục vụ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyet số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triến bền vững đất nước, như sau:
- Chủ trì tổ chức tọa đàm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”, đề xuất các nhiệm vụ để xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.
- Đặt hàng các chuyên đề “Xây dựng văn hóa trong Đảng” đề xuất các nhiệm vụ liên quan để xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.
- Thời hạn: hoàn thành trước ngày 15/9/2014.
Điều 2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ từ nguồn kinh phí của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, Tố trưởng Tổ Giúp việc 69 và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- TGV 69;
- Lưu: VT, VP (THTT), NTS (12).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác