27/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 27/BVHTTDL-KHTC ngày 07 tháng 01 năm 2014 Về việc thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Phúc phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được Công văn số 3235/VHTTDL-QLDS ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến thỏa thuận dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Vĩnh Phúc phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ dự án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thống nhất về cơ bản với nội dung dự án tu bổ, tôn tạo đình Vĩnh Phúc, phường Liễu Giai, Ba Đinh, Hà Nội bao gồm: tu bổ đình (hạng mục trung đường) và nghi môn; xây dựng mới các hạng mục đại bái và hậu cung của đình tả vu, nhà bếp, vệ sinh, lầu hóa vàng.

2. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần được làm rõ trong nội dung dự án, để nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội yêu cầu đơn vị tư vấn chỉnh sử bổ sung:

- Đối với thiết kế tu bổ, tôn tạo đình chính: Điều chỉnh lại thiết kế hình dáng kết cầu đỡ hiên (kiểu bày) giữa hàng cột trục 4,6 của tòa đại bái và trung đường. Bảo tồn các bộ vì chồng rường tòa Trung đường và tường hồi tòa đại bái trong đó có bức tranh đắp trên tường ( tu bổ nguyên trạng bức tranh hiện có). Điều chỉnh tranh trí chạm khắc trên cấu kiện gỗ tòa đại bái theo đề tài trang trí chạm khắc trên các ngôi đình truyền thống cùng thời.

- Điều chỉnh thiết kế tu bổ nghi môn theo hướng đắp phượng trái dành trên hai đầu cột đồng trụ và đắp bổ sung trang trí trên các mặt của lồng đèn theo đề tài truyền thống.

- Không xây dựng nhà vệ sinh ở phía trước, trong sân đình, đề nghị nghiên cứu vị trí xây dựng ở phía sau.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa chỉ hỗ trợ để tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đối với các hạng mục còn lại đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cân đối ngân sách của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội căn cứ vào ý kiến nêu trên yêu cầu của đơn vị tư vấn hoàn thiện dự án trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định phê duyệt đồng thời cho triển khai bản vẽ thi công và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kèm theo Quyết định phê duyệt dự án) để xem xét và làm cơ sở bố trí vốn cho dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng để b/c;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Cục Di sản văn hóa;

-Lưu: VT, KHTC, QK .8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác