2800/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2800/BVHTTDL-DSVH ngày 30 tháng 7 năm 2013 Về việc áp dụng công nghệ Nano trong việc bảo quản di tích tháp Chăm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhân được Tờ trình số 327/TTr/SVHTTDL ngày 24/12/2012 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc xin ứng dụng công nghệ mới của Tập đoàn Guardindustry - Pháp trong việc bảo quản di tích tháp Chăm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (kèm theo hồ sơ Báo cáo kết quả thí nghiệm). Sau khi nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu liên quan, (Công văn số 3562/BVHTTDL ngày 11/10/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Công văn số 40/VBTDT ngày 11/7/2013 của Viện Bảo tồn di tích về việc ứng dụng công nghệ Nano trong bảo quản di tích Chăm) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thống nhất với đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc áp dụng công nghệ mới, công nghệ Nano của Tập đoàn Guardindustry - Pháp trong việc bảo quản di tích tháp Chăm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, trước khi triển khai áp dụng công nghệ nêu trên, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cần lập dự án bảo quản di tích trình các cấp có thẩm quyền thoả thuận, phê duyệt trong đó cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Phân tích, đề xuất quy trình kỹ thuật và phương án sử dụng vật liệu bảo quản với các chỉ tiêu kỹ thuật, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với đặc điểm, tính chất của di tích.

- Cung cấp các căn cứ pháp lý, tài liệu khoa học về kết quả nghiên cứu vật liệu đề xuất sử dụng và danh mục các loại vật liệu được phép sử dụng do cơ quan có thẩm quyền về khoa học, công nghệ chứng nhận.

- Thường xuyên theo dõi các mẫu đã tiến hành thí nghiệm để kịp thời phát hiện, điều chỉnh quy trình kỹ thuật, đảm bảo sự an toàn và bền vững của di tích.

Đối với việc áp dụng công nghệ mới để bảo quản cấu kiện gỗ, Sở cần tiến hành các thí nghiệm tương tự như đã thực hiện trên khối xây đền tháp Chăm, sau khi đạt được các kết quả khả quan thì mới tiến hành áp dụng rộng rãi.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

-TT  Đặng Thị Bích Liên;

- Các VỤ KHTC, KHCNMT;

- Viện BTDT;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác