2801 /TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về việcchuẩn bị Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (2000 - 2010)

Ngày 11 tháng 8 năm 2010, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về việc kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái và lãnh đạo các đơn vị: Cục Văn hóa cơ sở, Văn phòng Bộ và Vụ Thi đua-Khen thưởng. Sau khi nghe Cục Văn hoá cơ sở báo cáo tiến độ, một số đề xuất, ý kiến của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, Bộ trưởng kết luận:

1. Cục Văn hoá cơ sở là đơn vị nòng cốt triển khai các công tác    chuẩn bị tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Giao Phó Cục trưởng Vương Duy Bảo chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về công tác tổ chức Hội nghị.
2. Một số nhiệm vụ sắp tới:

a. Thành lập các tiểu ban chuyên môn:

- Tiểu ban Nội dung: Cục Văn hóa cơ sở làm Trưởng tiểu ban, phụ trách chuẩn bị nội dung Hội nghị, dự thảo Báo cáo Tổng kết, dự thảo các bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Tiểu ban Thi đua - Tuyên truyền: Vụ Thi đua-Khen thưởng làm Trưởng tiểu ban, phụ trách công tác khen thưởng, tuyên truyền.

- Tiểu ban Hậu cần: Văn phòng Bộ làm Trưởng tiểu ban, phụ trách công tác lễ tân, đưa đón đại biểu, mời Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các Tiểu ban được thành lập sớm xây dựng kế hoạch công tác của Tiểu ban trong tuần 34, từ ngày 16-22 tháng 8 năm 2010. Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn về kinh phí.
b. Cục Văn hoá cơ sở sớm tham mưu kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” về chuẩn bị Hội nghị vào tuần 35, từ ngày 23-29 tháng 8 năm 2010, trong đó có nội dung góp ý dự thảo lần 1 báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào.

3. Tổ chức Hội nghị:

- Thời gian: cuối tháng 11 năm 2010.

+ Phương án 1: 01 ngày.

+ Phương án 2: 1 ½ ngày

- Địa điểm:

+ Phương án 1: Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

+ Phương án 2: Lựa chọn 01 địa điểm khác phù hợp cho 1000 đại biểu.

4. Một số vấn đề khác:

- Cục Văn hóa cơ sở khẩn trương báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả của 03 đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại 6 tỉnh của 03 khu vực;  kết quả 02 Hội thảo chuyên đề Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trước 30 tháng 8 năm 2010.

- Lãnh đạo Bộ sẽ trực tiếp dự, chỉ đạo 03 tỉnh: An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị điểm Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cục Văn hoá cơ sở theo dõi lịch tổ chức và phối hợp với Ban Chỉ đạo Phong trào các địa phương chuẩn bị nội dung.

- Về công tác tuyên truyền: Tiểu ban Thi đua-Tuyên truyền phối hợp với các đơn vị liên quan lập Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ trước, trong và sau Hội nghị.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);

- VHCS, VP, TĐKT, KHTC;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác