2804 /TB-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao   và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 4417/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng Nghệ thuật Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 với các thành viên sau đây:

I. Hội đồng Nghệ thuật Hội họa và Đồ họa:

Chủ tịch:

1. Phó Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Họa sĩ Lê Anh Vân, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Các Ủy viên:

2. Họa sĩ Nguyễn Thanh Châu, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam;

3. Họa sĩ Nguyễn Thành Chương, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Đồ họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam;

4. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương;
5. Họa sĩ Nguyễn Đức Hòa, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Đồ họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam;

6. Họa sĩ Đào Quốc Huy, Giảng viên khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;
7. Họa sĩ Lê Trọng Lân, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa,  Hội Mỹ thuật Việt Nam;
8. Họa sĩ Nguyễn Ngọc Long, Trưởng khoa Hội họa, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

9. Họa sĩ Huỳnh Văn Mười ( Uyên Huy), Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
10. Họa sĩ Đặng Mậu Tựu, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam;

11. Họa sĩ Ca Lê Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa,  Hội Mỹ thuật Việt Nam;

Thư ký:

1. Ông Đỗ Quốc Việt, Trưởng phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Tổ trưởng Tổ Thư ký;

2. Ông Hoàng Minh Đức, Chuyên viên Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
3. Bà Trần Thị Kim Thoa, Cán bộ Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
II. Hội đồng Nghệ thuật Điêu khắc và Nghệ thuật sắp đặt

Chủ tịch:

1. Nhà Điêu khắc Tạ Quang Bạo, Hội Mỹ thuật Việt Nam;

Các Ủy viên:

2. Nhà Điêu khắc Nguyễn Phú Cường Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,
3. Nhà Điêu khắc Hoa Bích Đào, Giảng viên khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

4. Nhà Điêu khắc Phan Gia Hương, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam;

5. Nhà Điêu khắc Đào Châu Hải, Hội Mỹ thuật Việt Nam;

6. Nhà Điêu khắc Lưu Danh Thanh, Hội Mỹ thuật Việt Nam;

7. Nhà Điêu khắc Mai Thu Vân, Giảng viên Khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;
Thư ký:

1. Ông Ngô Quang Dương, Chuyên viên Phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;
2. Ông Phan Thanh Trường, Cán bộ Phòng Mỹ thuật Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.
Điều 2. Hội đồng Nghệ thuật có nhiệm vụ tuyển chọn tác phẩm trưng bày, chấm giải thưởng theo tiêu chí của Ban Tổ chức.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật nằm trong kinh phí của Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010;

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và các ông, bà có tên trong Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Lưu: VT, MTNATL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác