2804/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Triển lãm Thế giới EXPO 2012 Yeosu, Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007, của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 5898/VPCP-HTQT ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Đề án Việt Nam tham dự Triển lãm Thế giới EXPO 2012 Yeosu;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Triển lãm Thế giới EXPO 2012 Yeosu; Hàn Quốc gồm các thành viên sau:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban;
2. Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Tổ chức;

3. Ông Kiều Đình Thụ - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;

5. Ông Tô Lâm – Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Thành Biên – Thứ trưởng Bộ Công thương - Ủy viên;

7. Ông Hồ Xuân Sơn – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia - Ủy viên;
8. Ông Vũ Văn Tám – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Lạng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

10. Bà Nguyễn Thị Minh – Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên;

11. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Ban Tổ chức chuẩn bị và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm Thế giới EXPO 2012 Yeosu, Hàn Quốc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo Triển lãm Thế giới EXPO 2012 Yeosu, Hàn Quốc tự giải thể sau khi kết thúc kỳ Triển lãm.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo).
- Chủ nhiệm, các Phó CN VPCP (để phối hợp)
- Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ (để phối hợp)
- Các Bộ, cơ quant ham gia BCĐ (để phối hợp)
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác