2804/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phê duyệt chủ trương tổ chức Hội nghị, Hội thảo về khoa học và công nghệ năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4250/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kể hoạch kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương tố chức Hội nghị, Hội thảo về khoa học và công nghệ năm 2015 với các nội dung sau:
1. Đơn vị chủ trì tổ chức: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
2. Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội
3. Thời gian tô chức: Tháng 9 năm 2015
4. Nội dung của Hội nghị, Hội thảo:
- Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ mới ban hành từ cuối năm 2014 đến năm 2015.
- Định hướng xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu trọng
điểm cấp Bộ, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ và các nhiệm vụ nghiên cứu khác nhằm hiện thực hoá Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ ban hành Chưong trình hành động thựchiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ ngày 09/6/2014 của Nghị quyết Hội nghị lần  thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ chính trị, khoá XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.
-Định hướng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ dưới hình thức Nghi định thư, hợp tác song phương và đa phương.
- Hướng dẫn xây dựng hồ sơ, quy trinh cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ.
- Hướng dẫn xây dựng thuyết minh khoa học, lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT - BTC - BKHCN.
- Thảo luận đóng góp ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Hội thảo về định mức chi áp dụng theo Thông tư liên tịch sổ 55/2015/TTLT- BTC-BKHCN trong ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Hội thảo về nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Văn phòng Bộ (mục 4.2: Hội nghị, Hội thảo và Tập huấn công tác nghiên cứu khoa học).
Điều 3. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Văn phòng Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí triên khai tổ chức Hội nghị, Hội thảo.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, KHCNMT, KQ.16.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác