2805/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng và biểu diễn chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 4889/MTTW-BTT ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Việt Nam lần thứ VIII;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam xây dựng và tổ chức biểu diễn chương trình văn nghệ có thời lượng 30 phút chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII vào ngày 26 tháng 9 năm 2014 tại Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí thực hiện chi từ:
- Nguồn ngân sách sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn, gồm: dàn dựng, luyện tập, biểu diễn và các chi phí có liên quan.
- Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg. 15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác