2808/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Hiền Quan, chùa Hiền Quan (Phúc Khánh tự), huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 2553/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Hiền Quan, chùa Hiền Quan (Phúc Khánh tự), xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ tôn, tôn tạo di tích nói trên, gồm các nội dung:
- Đền Hiền Quan: tu bổ đền Hiền Quan, lăng mộ, Nghi môn, bệ thờ; phục hồi Tả vu, Hữu vu; xây dựng lầu hóa sớ, nhà vệ sinh; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật.
- Chùa Hiền Quan: tu bổ Tam quan, Tam bảo, Tả Hữu hành lang, cây hương, bia công đức, vườn tháp, cổng phụ; xây dựng nhà Mẫu, lầu hóa sớ, nhà vệ sinh; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Bổ sung các phương án nối, vá, thay cốt ốp mang... nhằm giữ tối đa các cấu kiện gỗ cũ.
- Không làm những chi tiết sau: đèn đá trong khuôn viên đền và chùa; rồng chầu mặt nguyệt trên bờ nóc đền; hoa chanh bờ chảy Tả, Hữu vu của đền; biển tự trên bờ nóc nhà Mẫu của chùa.
- Giảm bớt quy mô lầu hóa sớ tại đền Hiền Quan.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ hướng dẫn đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo các quy đinh hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác