2809/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2809/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2013 Về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR nhiệm kỳ 2013 – 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR nhiệm kỳ 2013 - 2014 gồm:

1. Ông Vương Duy Biên, - Nghệ sĩ Ưu tú, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch - Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Ngô Phương Lan, Nhà phê bình điện ảnh, Tiến sĩ Văn hóa Nghệ thuật, Cục trưởng Cục Điện ảnh - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Văn Tình -Tiến sĩ Quản lý Văn hóa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên;

4. Ông Bùi Đình Hạc -Nghệ sĩ Nhân dân, Đạo diễn điện ảnh, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Thẩm định phim truyện - Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát -Nhà biên kịch,  Phó Chủ tịch thường trực  Hội Điện ảnh Việt Nam - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Hữu Thức -Phó giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa học, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Danh Dương -Nhà phê bình điện ảnh, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - Ủy viên;

8. Ông Vũ Xuân Hưng -Nghệ sĩ Ưu tú, Đạo diễn điện ảnh - Ủy viên;

9. Bà Lý phương Dung -Nhà biên kịch, Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh - Ủy viên;

10. Ông phạm Thanh hà  -Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà quay phim - Ủy viên;

11. Bà Trịnh Thanh Nhã -Nhà biên kịch - Ủy viên;

Điều 2. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm xét chọn, bình bầu một bộ phim truyện xuất sắc nhất trong năm, đại diện cho Việt Nam tham dự giải thưởng OSCAR dành cho phim mói tiếng nước ngoài trên cơ sở các quy định tuyển chọn của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Cục điện ảnh có trách nhiệm cử cán bộ giúp việc và đảm bảo tổ chức các hoạt động của Hội đồng.

Điều 3 . Quyết định này thay thế cho quyết định số 3227/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Cục Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn  vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, ĐA (2), ĐA, (20)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác