280/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 280/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 02 năm 2014 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2014

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2014

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ năm 2014 gồm các thành viên:

A. Ban Chỉ đạo:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Trưởng ban;

2. Bà Lê Thị Ái Nam -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy -Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu - Phó Trưởng ban;

3. Ông Phạm Văn Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở -Ủy viên;

Ban Tổ chức:

1. Ông Vương Duy Bảo – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Chí Thiện - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu - Đồng Trưởng ban.

3. Ông Trần Ngọc Phương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu - Phó Trưởng ban thường trực;

4. Bà Trần Thị Bích Huyền – Phó Cục trưởng, Kế toán trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Phó Trưởng ban;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Liên – Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Công Trung – Phó Trưởng phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Văn hóa cơ sở - Ủy viên.

7. Bà Nguyễn Lan Hương – Chuyên viên Phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên.

8. Ông Lê Văn Tự - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu - Ủy viên.

9. Ồng Văn Công Diệp - Trưởng phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu - Ủy viên.

10. Ông Vưu Long Vỹ - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, tỉnh Bạc Liêu - Ủy viên.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS.TH.25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác