2815 /TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Đặng Thị Thu Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) năm 2012

Ngày 08 tháng 8 năm 2012, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 (ITE HCMC-2012). Tham dự cuộc họp về phía Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Nguyễn Thị Hồng, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Công an, Sở Ngoại Vụ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Tổng cục Du lịch.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức ITE HCMC-2012 và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Thời gian còn lại để chuẩn bị tổ chức ITE HCMC-2012 không nhiều, khối lượng công việc còn lớn, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục du lịch và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo kế hoạch, mục tiêu, yêu cầu, tiến độ chung.

2) Đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh

- Chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong các công việc chuẩn bị, tổ chức đặc biệt về an ninh, địa điểm, quảng bá.

- Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp với Tổng cục Du lịch xây dựng Đề án tổ chức Hội nghị Thị trưởng thành phố du lịch các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng trong khuôn khổ ITE HCMC-2012 thực hiện theo Kế hoạch số 2215/KH-BVHTTDL ngày 05/7/2012 đã được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

3) Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

- Khẩn trương tổng hợp đề xuất thành viên Ban Tổ chức ITE HCMC-2012 gửi Tổng cục Du lịch trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trước 15/9/2012.

- Đề xuất và chuẩn bị báo cáo lãnh đạo Bộ mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Khai mạc ITE HCMC-2012.

- Chuẩn bị tổ chức họp báo giới thiệu, quảng bá ITE HCMC tại Thủ đô Hà Nội cuối tháng 8/2012, tại Thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 9/2012, kết hợp Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Chuẩn bị tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ITE HCMC 2012 lần 1 vào đầu tháng 9 năm 2012.

- Xây dựng lịch chi tiết cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao, Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo để tham gia chỉ đạo các hoạt động ITE HCMC 2012.

4) Giao Tổng Cục du lịch:

- Đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ITE HCMC-2012 trình Bộ trưởng xem xét, quyết định trước ngày 20/8/2012.

- Hoàn thiện Kế hoạch tổ chức Hội nghị Bộ trưởng du lịch Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trước 20/8/2012. Chủ trì xây dựng Kế hoạch hành động du lịch CLMV giai đoạn 2013 - 2015, thống nhất với 3 nước về chương trình nghị sự và các tài liệu phục vụ Hội nghị báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25/8/2012.

- Khẩn trương xây dựng Chương trình kích cầu du lịch theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 13/7/2012 của Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo Bộ trước ngày 30/8 để công bố và tổ chức thực hiện tại ITE HCMC-2012.

- Đề xuất Bộ có văn bản vận động các doanh nghiệp du lịch, các địa phương trọng điểm về du lịch và 5 tỉnh/thành sẽ đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia từ 2013-2017 hưởng ứng, tham gia có trách nhiệm tại ITE HCMC-2012 (Hải Phòng, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Kiên Giang, Lào Cai).

5) Giao Cục Hợp tác quốc tế:

- Khẩn trương đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét, mời Bộ trưởng Du lịch một số nước trong khu vực tham dự ITE HCMC 2012 và Hội nghị Bộ trưởng du lịch Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam

- Phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công tác lễ tân đón, tiễn các Bộ trưởng và chiêu đãi của Bộ trưởng.

6) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính:

- Tổng hợp phần kinh phí tổ chức ITE HCMC 2012 từ nguồn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế báo cáo Bộ trưởng xem xét.

7) Giao Dự án Phát triển Du lịch bền vững GMS (Dự án ADB)

- Hỗ trợ tổ chức Hội nghị Bô trưởng du lịch Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam theo kế hoạch, đúng quy định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);

- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT,Vụ KHTC;

- BQL DAQGMR;

- Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(12).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác