2815/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2815/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 8 năm 2013 Về việc Đón và tổ chức tập huấn cho cán bộ Văn phòng, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Văn phòng đón và tổ chức chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ về bảo quản và lưu trữ văn bản, tài liệu cho đoàn 02 thành viên thuộc Văn phòng, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước CHDCND Lào.

Thời gian từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí:

Phía Lào chịu chi phí đi lại hành trình quốc tế;

Văn phòng đài thọ ăn, ở, lễ tân, các chi phí liên quan đến tổ chức tập huấn và đi thực thế tại địa phương  trích từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2013 của Văn phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, và Lãnh đạo các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác