282 /TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG, CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái về việc thực hiện ông điện số 162/CĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09 tháng 02 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 162/CĐ-TTg, nội dung yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nâng cao công tác quản lý và tổ chức lễ hội trong thời gian tới. Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Cục Văn hoá cơ sở:

- Sớm xây dựng, hoàn thiện, tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lễ hội.

- Là đầu mối theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ về tình hình diễn ra lễ hội trên cả nước.

2. Thanh tra Bộ:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội định kỳ và đột xuất.

- Chỉ đạo, phối hợp với Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: xử lý nghiêm những sai phạm, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực tại các lễ hội, đặc biệt là các lễ hội có quy mô lớn.

- Tham mưu Bộ thành lập các đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Bộ làm Trưởng đoàn công tác tại một số địa phương (ngay trong tuần tới) về tình hình quản lý và tổ chức lễ hội.

3. Văn phòng:

- Là đầu mối theo dõi, tổng hợp về khách mời Trung ương theo điểm 2 của Công điện.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Các Sở VHTTDL;

- Lưu: VT. VP (THTT), VVD. (90);    

 

Ghi nhận và biểu dương tập thể Vụ Kế hoạch, Tài chính đó tập trung sức mạnh đoàn kết, phát huy tính dân chủ trong công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2010 và xây dựng kế hoạch năm 2011.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác