28/2008/QĐ-BVHTTDL

Bộ trưởng - Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định số : 28/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ văn hoá dân tộc

QUYẾT ĐỊNH SỐ :  28/2008/QĐ-BVHTTDL NGÀY  31  THÁNG  3   NĂM 2008 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ VĂN HOÁ DÂN TỘC

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Văn hoá dân tộc là cơ quan của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về văn hoá các dân tộc thiểu số theo chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc để trình các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về văn hoá đối với các dân tộc thiểu số.

2. Trình Bộ trưởng kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm về văn hoá các dân tộc thiểu số.

3. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc.

4. Trình Bộ trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về văn hoá dân tộc.

5. Xây dựng chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hoá ở vùng dân tộc thiểu số.

6. Tham mưu trình Bộ trưởng kế hoạch nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế quản lý, chế độ, chính sách về văn hoá dân tộc thiểu số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

7. Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xây dựng các chính sách về bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam gắn với quảng bá du lịch.

8. Chỉ đạo về nội dung trong việc tổ chức giao lưu văn hoá cộng đồng các dân tộc thiểu số gắn với việc quảng bá du lịch.

9. Phối hợp với Hội Văn học-Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá dân tộc theo quy định của pháp luật.

10. Kiểm tra và thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước về văn hoá dân tộc theo quy định của pháp luật.

11. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế-xã hội, quảng bá du lịch.

12. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra các hoạt động văn hoá dân tộc theo phân cấp quản lý.

13. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, quản lý công tác tuyên truyền phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số.

14. Quản lý công chức, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Vụ; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng.

2. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ.

Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc có trách nhiệm bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; tổ chức xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 45/2004/QĐ-BVHTT, ngày 28 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Văn hoá dân tộc.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác