2823/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Đặng Thị Thu Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và việc triển khai Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Ngày 02 tháng 8 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (Thông tư) và việc triển khai Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Chỉ thị số 65). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ và các thành viên Tổ Soạn thảo Thông tư.

Sau khi nghe lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn báo cáo dự thảo Thông tư, tình hình triển khai Chỉ thị số 65 và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1)     Về xây dựng Thông tư:

a) Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Tổ Soạn thảo rà soát những quy định khung của Nghị định cần được hướng dẫn, chi tiết hoá, tổng hợp ý kiến góp ý chi tiết của các địa phương, đơn vị trong quá trình xây dựng Nghị định để thiết kế dự thảo Thông tư đúng, đủ, có tính dự báo cao.

b) Lộ trình thực hiện:

- Tổng hợp, tiếp thu, giải trình góp ý bằng văn bản hoàn chỉnh dự thảo Thông tư gửi Vụ Pháp chế rà soát báo cáo lãnh đạo Bộ gửi lấy ý kiến các Ban, Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan trước ngày 31/8/2012.

- Đăng Website, lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân, tiếp thu, giải trình, tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước 30/9/2012, trình lãnh đạo Bộ xem xét trong tháng 10/2012 để ban hành phù hợp với thời gian có hiệu lực của Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

2) Về triển khai Chỉ thị số 65:

Yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, yêu cầu các công việc được giao tại Thông báo số 2204/TB-BVHTTDL ngày 04/7/2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp phân công các đơn vị thuộc Bộ triển khai Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng(để báo cáo);

- Các đơn vị: Cục NTBD, Cục BQTG,

Vụ Pháp chế, Vụ Đào tạo, Thanh tra;

- Các cơ quan báo chí của Bộ;

- Các đơn vị liên quan.

- Lưu: VT, VP(THTT) S.20.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác