2825/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2825/BVHTTDL-DSVH ngày 01 tháng 8 năm 2013 Về việc lập dự án tu bổ danh lam thắng cảnh núi Dục Thuý (Non Nước), tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Phúc đáp Công văn số 349/UBND-VP4 ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị cho chủ trương lập dự án tu bổ danh lam thắng cảnh núi Dục Thuý (Non Nước), phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình. Sau khi xem xét, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về chủ trương lập dự án tu bổ danh lam thắng cảnh núi Dục Thuý (Non Nước) để bảo tồn và phát huy giá trị.

2. Về kinh phí, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã và đang hỗ trợ kinh phí để tu bổ, tôn tạo nhiều di tích trên địa bàn tỉnh, như: đền Thung Lá, đền thờ Nguyễn Công Trứ, chùa Dầu, đền Tiên Yên, chùa Kim Dong, đình Trùng Hạ, lăng vua Lê, chùa Lạc Khoái… Do đó, đối với dự án tu bổ danh lam thắng cảnh núi Dục Thuý (Non Nước), đề nghị Ninh Bình chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện.

3. Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện dự án phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hoá, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự án tu bổ danh lam thắng cảnh núi Dục Thuý (Non Nước)./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác