2825/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc đề nghị báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Kính gửi: Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Kế hoạch số 18/KH-MTTW-BCĐTW ngày 08/12/2009 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt và Hướng dẫn số 68/HD-MTTW-BCĐTW ngày 12/7/2012 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Để chuẩn bị sơ kết 03 năm thực hiện Thông báo kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đảm bảo theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan chuyên môn có liên quan tổng hợp báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong đó tập trung vào việc:

- Đánh giá kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động tại đơn vị gồm: kết quả của công tác tuyên truyền về Cuộc vận động; kết quả về công tác quản lý nhà nước và hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện cũng như phát động thực hiện Cuộc vận động.

- Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới.

- Đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.

Báo cáo chính thức bằng văn bản gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 31 tháng 8 năm 2012, đồng thời gửi qua hòm thư điện tử: nguyentambvh@yahoo.com để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để để báo cáo);

- TT Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);

- Lưu: VT, KHTC, NTT (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác