2826/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2826/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2013 Về việc Tổ chức chương trình biểu diễn của Đoàn múa Candoco, Vương quốc Anh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật cho Đoàn múa Candoco, Vương quốc Anh nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vương quốc Anh.

Thời gian và địa điểm biểu diễn:

- Ngày 29 tháng 9 năm 2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội;

- Ngày 30 tháng 10 năm 2013 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Kinh phí:

Hội đồng Anh tại Việt Nam chịu mọi chi phí liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam, và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, HTQT, NĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác