2826/VPCP-KGVX

KTBT, CN, Phó CN Nguyễn Hữu Vũ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2826/VPCP-KGVX ngày 24 tháng 4 năm 2012 Về việc Chương trình dự kiến Lễ công bố danh hiệu Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1205/BVHTTDL-VP ngày 20 tháng 4 năm 2012 và công văn số 1222/BVHTTDL-HTQT ngày 22 tháng 4 năm 2012) về dự kiến Chương trình Lễ công bố Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Cơ bản đồng ý đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 1222/BVHTTDL-HTQT nêu trên.

Cần lưu ý thể hiện rõ việc 2 lần Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới vào các năm 1994 và 2000 trên nền sân khấu chủ đạo và các nội dung phát biểu.

Không trình diễn các địa danh chưa có kết quả bầu chọn chính thức.

2. Đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút nhân sự kiện trên, vào tối ngày 27 tháng 4 năm 2012, tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn; không dùng ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;

- Các Bộ: QP, CA, NG;

- UBND thành phố Hà Nội,

 UBND tỉnh Quảng Ninh;

- VPCP: BTCN, các PCN,

 Các Vụ: ĐP, NC, Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KGVX (05), VLA 25

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác