282/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 282/QĐ-BVHTTDL, ngày 17 tháng 01 năm 2013 Về việc tổ chức chương trình nghệ thuật 30 phút phục vụ Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Đề án số 2662/ĐA-BNG-m ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại giao về việc tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 41/VPCP-QHQT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biu diễn,

 

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và các đơn vị có liên quan dàn dựng và biểu diễn chương trình nghệ thuật 30 phút phục vụ Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris v Việt Nam.

Điều 2. Kinh phí sử dụng từ nguồn ngân sách b sung cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT,NTBD, Thg.10

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác