2830/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức "Tuần Văn hóa Việt Nam tại CHDCND Lào"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC "TUẦN VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI CHDCND LÀO"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDLngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3336/QĐ-BVHTTDL, ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào;

Căn cứ Kế hoạch hợp tác về văn hóa và nghệ thuật giữa Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Văn hóa Lào giai đoạn 2009-2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào làm đầu mối liên hệ và phối hợp vời Bộ Thông tin Văn hóa Lào và các đơn vị liên quan để tổ chức "tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào", bao gồm các hoạt:

1. Biểu diễn nghệ thuật;

2. Triển lãm;

3. Chiếu phim.

Thời gian: từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 04 tháng 9 năm 2009.

Điều 2.  Kinh phí:

Phía Lào đài thọ ăn, ở và địa điểm tổ chức, phương tiện đi lại và vận chuyển đạo cụ và hiện vật triển lãm và các chi phí liên quan đến công tác tổ chức tại Lào;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trong nước tham gia chịu phí: vé máy bay, tiền tiêu vặt, điện thoại, bảo hiểm, chi phí chuẩn bị trong các, cước phí vận chuyển hành trình quốc tế và các chi phí liên quan. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác