2831/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Triển lãm “65 năm – những mốc son lịch sử” và các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm “65 năm – những mốc son lịch sử” và các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thời gian từ 28/8 đến ngày 3/9/2010 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).

Điều 2. Kinh phí tổ chức hoạt động trên được trích từ nguồn kinh phí năm 2010 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  cấp cho Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Lưu: VT, TLVHNT, H(06)

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao  và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 2290/BVHTTDL-VP ngày 2 tháng 7 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm  Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác