2833/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 2833/TB-BVHTTDL ngày 01 tháng 8 năm 2013 Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Ngày 18 tháng 7 năm 2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đồng chí Dương Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về: Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên (Đề án); công tác chuẩn bị tổ chức Festival Trà Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ hai năm 2013 (Festival) và một số đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh.

Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hóa dân tộc, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Ma Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, đại diện lãnh đạo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu , Sở Tài chính, Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo về Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên; công tác chuẩn bị tổ chức Festival Trà Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ hai năm 2013, công tác văn hoá, thể thao và du lịch một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá caobiểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch trên địa bàn Tỉnh.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao du lịch, đề nghị Tỉnh quan tâm, chỉ đạo:

2.1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hoá. Tổ chức lập quy hoạch khảo cổ; tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm kê, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích và lập quy hoạch hệ thống di tích trên địa bàn Tỉnh; đẩy mạnh công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, lựa chọn lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; quan tâm hỗ trợ, phát triển các làng nghề truyền thống.

2.2. Tập trung đầu tư phát triển du lịch tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; xây dựng và phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc trở thành khu du lịch quốc gia.

2.3. Tập trung đầu tư, phát triến các môn thể thao thế mạnh của Tỉnh như: Bóng đá nữ, Cầu lông, Điền kinh và Võ thuật.

2.4. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại tỉnh Nam Định.

2.5. Xem xét, có chế độ chính sách đãi ngộ đối với những vận động viên đạt thành tích cao trong các kỳ Đại hội thể thao trong nước, khu vực và quốc tế.

3. Về một số kiến nghị của Tỉnh:

3.1. Về Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên:  

- Đề nghị Tỉnh quán triệt, thực hiện đầy đủ các Dự án thành phần trong Đề án.

- Về 5 dự án thành phần: Đề nghị Tỉnh lập dự án cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và huy động kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn kinh phí của Trung ương, của địa phương, xã hội hóa...

Giao Cục Di sản văn hóa phối hợp với các Cục, Vụ thuộc Bộ hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện các dự án thành phần trong Đề án:

+ Dự án sưu tầm, phục hồi và tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng gắn với cây chè tại các vùng chè lớn của Tỉnh;

+ Dự án bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa vật thể của Trà Thái Nguyên;

+ Dự án đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Trà Thái Nguyên.

3.2. Về công tác tổ chức Festival Trà Thái Nguyên-Việt Nam lần thứ hai năm 2013:

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo Đề án và Ban Tổ chức Festival về các hoạt động tại Festival.

- Đề nghị Tỉnh bố trí, sử dụng tối đa nguồn nhân lực của địa phương tham gia Festival.

- Về kịch bản khai mạc, bế mạc: Đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng, gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét, thẩm định.

- Cục Hợp tác quốc tế: phối hợp với Sở Ngoại vụ để hỗ trợ, giúp Tỉnh mời các đoàn quốc tế tham gia trưng bày sản phẩm, trình diễn nghệ thuật pha trà, mời trà tại Lễ hội Văn hóa Trà.

3.3. Về việc lập quy hoạch tổng thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử kháng chiến ATK liên hoàn: Giao Cục Di sản văn hoá phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng góp ý để hoàn chỉnh quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời quan tâm công tác bảo tồn, phát huy giá trị của di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, kết hợp với bảo tồn văn hóa truyền thống Bản Quyên gắn với phát triển du lịch của Tỉnh.

3.4. Về Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên: Bộ ủng hộ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh làm chủ đầu tư lập dự án, báo cáo Bộ xem xét, hiệp y trình Thủ tướng chính phủ.

3.5. Về việc xây dựng Khu Liên hợp Thể thao Tỉnh: Nhất trí với đề nghị của Tỉnh, đề nghị Tỉnh chủ động làm rõ nguồn nguồn kinh phí, mời các chuyên gia của Tổng cục Thể dục thể thao khảo sát và tư vấn xây dựng.

3.6. Về việc phê duyệt quy hoạch và công nhận Khu du lịch Hồ Núi Cốc là Khu du lịch quốc gia: Giao Tổng cục Du lịch giúp Tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc và hướng dẫn các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận Khu du lịch Hồ Núi Cốc là Khu du lịch quốc gia.

3.7. Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên rà soát tiến độ thực hiện kết luận của lãnh đạo Bộ tại Thông báo số 2651/TB-BVHTTDL ngày 02/8/2010 và Thông báo số 3325/TB-BVHTTDL ngày 26/9/2012.

4. Về Dự án Trưng bày hoạt động văn hóa sông nước tại không gian phía bờ sông Cầu và Công viên sông Cầu thuộc Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam: Bộ ủng hộ chủ trương xây dựng dự án, đề nghị Tỉnh tạo điều kiện giúp Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trong việc xây dựng dự án.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các  đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thái Nguyên

- Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;

- Lưu: VT, VP (THTT.1), NHM. 25.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác