2834/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập tổ soạn thảo xây dựng Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2693/QĐ - BVHTTDL ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ soạn thảo xây dựng Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Đạo Toàn, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Tổ trưởng.

2. Ông Trần Minh Chính, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Tổ phó.

3. Bà Lê Hồng Diệp Chi, Phó Vụ trưởng vụ thể dục thể thao quần chúng -Ủy viên.

4. Bà Lại Thanh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Biên chế, Bộ Nội vụ -Ủy viên.

5. Ông Lê Hữu Cảnh, Trưởng phòng Thiết chế Văn hóa cơ sở, Cục VHCS -Ủy viên.

6. Ông Lê Văn Bính, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Tài chính -Ủy viên.

7. Bà Phan Thị Hoài Thơ, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ -Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Thanh Đức, Chuyên viên chính Vụ Thư viện -Ủy viên.

9. Ông Trương Công Thấm, Chuyên viên chính Phòng Thiết chế VHCS, Cục VHCS -Ủy viên.

10. Bà Lê Thị Kim Oanh, Chuyên viên Vụ Tổ chức, Biên chế, Bộ Nội vụ -Ủy viên.

11. Bà Trịnh Thu Hiền, Chuyên viên Vụ Pháp chế -Ủy viên.

12. Ông Trần Mạnh Hùng, Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc -Ủy viên.

13. Ông Lê Anh Tuấn, Cán bộ Phòng Thiết chế VHCS, Cục VHCS - Ủy viên.

Điều 2. Tổ soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng Thông tư và tự giải thể khi hoàn thành công việc; Tổ soạn thảo được phép đi lại bằng máy bay.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá Dân tộc, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng (Tổng Cục Thể dục Thể thao), Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo)

- Lưu: VT. VHCS, AT.18

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác