2835/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYÊT ĐỊNH Về việc tổ chức trong bày ảnh tuyên truyền “Kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

QUYÊT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRONG BÀY ẢNH TUYÊN TRUYỀN “KỶ NIỆM 40 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị 36-CT/TW ngày 2 tháng 7 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYÊT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở tổ chức trưng bày ảnh tuyên truyền "Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian: tháng 9 năm 2009.

Điều 2. Kinh phí tổ chức trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

- Lưu: VT, VHCS (02), QH.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác