2836/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đối với khai quật di dời di tích Triền Tranh

Kính gửi:
 
                  - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;
                  - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Thông báo số 217/TB-VPCP ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp giao ban về tình hình thực hiện Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Dự án hầm đường Đèo Cả, trong đó nêu: “Riêng việc di dời khu di tích Triền Tranh và các công trình công cộng, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2015”. Đe bảo đảm đúng tiến độ theo Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Viện Khảo cổ học và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp triển khai một số công việc sau:
- Tập trung hoàn thành việc khai quật khảo cổ trước ngày 31 tháng 7 năm
2015.
- Khẩn trương xây dựng phương án di dời di tích, di vật phát hiện được trong quá trình khai quật, xin ý kiến các nhà khoa học, sau đó gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận. Việc di dời di tích, di vật thực hiện trong tháng 8 năm 2015.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL Quảng Nam;
- Viện Khảo cổ học;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.12.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác