2836/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch xây dựng hồ sơ đề cử quốc gia “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Văn bản số 8688/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 11 năm 2012 Văn phòng Chính phủ về danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến lập hồ trình UNESCO giai đoạn 2012-2016;
Căn cứ các Công văn số 1314/UBND-VX ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, 2065/UBND-VHDL ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, 4318/UBND-VX ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, 3429/UBND-VX ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 1903/ƯBND-VX ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, 3646/UBND-VX ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, 1811/UBND-VX ngày 5 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, 1982/UBND-VX ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, 2575/UBND-VH ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, 1018/SVHTTDL-NVVH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam” đệ trình UNESCO do Viện Ầm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lập;
Điều 2. Giao Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố: Bình Định, Đà Nang, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan xây dụng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại;
Điều 3. Kinh phí lập Hồ sơ được lấy từ nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương của các tỉnh/thành phố có di sản;
Điều 4. Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Viện Ầm nhạc thực hiện Kế hoạch xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Bài Chòi miền Trung Việt Nam” đảm bảo đúng tiến độ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Âm nhạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- TT Vương Duy Biên;
- Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam;
- Cục Hợp tác quốc tế;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, DSVH (2), NTTT(33).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác