2837/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ Gác chuông chùa Thiên Trù, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2062/VHTTDL- QLDS ngày 13/7/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo hạng mục Gác chuông chùa Thiên Trù thuộc Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ Gác chuông chùa Thiên Trù, bao gồm các nội dung: gia cố nền, lát lại nền bằng gạch Bát 30cm X 30cm, bảo quản và tái sử dụng các chân tảng; tu bổ hệ kết cấu gỗ và các chi tiết trang trí mái theo điều kiện kỹ thuật hiện trạng; chống mối và phòng cháy chữa cháy.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư và chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện thi công tu bổ Gác chuông chùa Thiên Trù theo đúng quy định tại Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đặc biệt là việc lựa chọn tổ chức tư vấn thi công có đủ điều kiện năng lực, thực hiện bao che phục vụ thi công và việc thành lập Hội đồng đánh giá di tích sau hạ giải, nhằm lựa chọn, bảo tồn tối đa cấu kiện gốc của công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội triển khai các bước tiêp theo của việc tu bổ Gác chuông chùa Thiên Trù theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- UBND huyện Mỹ Đức, Hà Nội;
- TK Thích Minh Hiền (Ban xây dựng, phục chế
và tôn tạo chùa Hương - huyện Mỹ Đức, Hà Nội);
- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác